Punëtori lidhur me rishikimin e formularëve per akreditim dhe validim

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, organizoi punëtorinë për rishikimin e formateve të raporteve vleresuese të jashtme për akreditim dhe validim te institucioneve te AAP si dhe  Rregullores per aplikim te IAAP Nr.01.2020.

Në këtë punëtori ishin të përfshirë palë të ndryshme të interesit (Këshilli Drejtues i AKK-së,  ekspertë të jashtëm si dhe përfaqësues të Institucioneve të ndryshëm) me qëllim të marrjes së informatave kthyese dhe rekomandimeve shtesë në lidhje me ndryshimet e mundshme të formularëve ekzistuese.

Me respekt, 

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve