02.03.2021

KËSHILLI DREJTUES I AUTORITETIT KOMBËTAR TË KUALIFIKIMEVE (KD I AKK) ME DATË 02 MARS 2021 MBAJTI MBLEDHJEN E 1-RË PËR KËTË VIT.

Në kuadër të pikave të rendit të ditës u bë aprovimi i rregullores së Këshillit Drejtues së KD të AKK të rishikuar.

 

Poashtu, në këtë takim u shqyrtua dhe aprovua raporti i akreditimit për zbatimin e Njohjes së Mësimit Paraprak (NjMP), në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin...

KORNIZA KOMBËTARE E KUALIFIKIMEVE

Struktura themelore e Kornizës përbëhet prej tetë niveleve në të cilat kualifikimet, modulet dhe çdo komponentë tjetër e kualifikimeve mund të vendosen. Secili nivel i KKK është i përcaktuar me nga një..Me shumë...

Udhëzues

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve është e mbështetur në tri pako të burimeve të cilat ofrojnë udhëzime të detajuara për zhvillimin dhe implementimin e kualifikimeve profesionale bazuar ne kriteret ..Me shumë...

Publikime

Këtu mund ti gjeni të gjitha vendimet e Këshillit Drejtues të Kualifikimeve, konkurse për ekspert, formularët për valdim dhe akreditim, planin e punës dhe material të ndryshëm promovues të Autoritetit Kombëtar të KualifikimeveMe shumë...