Dokumentet e aplikimit

Këtu mund ti gjeni udhëzuesit/formularët e ndryshme për të aplikuar për validim dhe akreditim në Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve
 • Udhëzues për institucionet që aplikojnë në proceset e Validimit dhe Akreditimit

   

 • Raporti i vetëvlerësimit- RVV

   

 • Formati i Modulit Mësimor

   

 • Aplikacioni per validim te kualifikimit ose modulit

   

 • Aplikacioni për akreditim