Udhëzimet administrative

Udhëzimet administrative
  • UA- Për kriteret dhe procedurat për sigurimin e cilësisë në Institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional (proceset e brendshme)

     

  • UA- Kriteret dhe procedurat per verifikimin e standardit te profesionit

     

  • UA- Kriteret dhe procedurat per validimin dhe aprovimin e kualifikimeve kombetare dhe akreditimin e institucioneve

     

  • UA- Njohja e Mesimit Paraprak