Konkurs për plotësimin e vendit te lirë të punës

Konkurs për plotësimin e vendit te lirë të punës 

 

Titulli i vendit të punës:    Zyrtar i lartë ligjor
Kategoria funksionale: Profesional 1 
Klasa e pagës:              113  
Koeficienti i pagës:  5.7
Kohëzgjatja:                Me afat te pacaktuar, pozite jo e karrierës
Zëvendësimin i përkohshëm i nëpunësit civil

 

Misioni: Misioni i Divizionit për Administratë është ofrimi i shërbimeve kualitative administrative bazuar ne dispozitat ligjore dhe standardet ne AKK.

Qëllimi i vendit të punës: Ofrimi i mbështetjes profesionale përmes analizave, këshillave dhe ekspertizave me qëllim të përmbushjes së objektivave të përcaktuara të njësisë organizative, pa mbikëqyrje të afërt në punë. 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

?  Në bashkëpunim me mbikëqyrësin analizon dhe vlerëson realizimin e objektivave dhe planit të punës, harton raporte mbi progresin e arritur dhe rekomandon përmirësime nëse kërkohet 

?  Harton akte normative si dhe aktet tjera juridike të cilat dalin nga fushë veprimtaria e AKK në bazë të procedurave të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi 

?  Analizon pajtueshmërinë e projektligjeve dhe të akteve të tjera nënligjore me Kushtetutën dhe me legjislacionin në fuqi të Republikën e Kosovës nga fushveprimtaia e AKK

?  Siguron që përmbajtja ligjore dhe teknike të jetë e saktë dhe identike në të tri gjuhët zyrtare, si dhe përcjellë dhe menaxhon procedurat e hartimit dhe dorëzimit të akteve ligjore dhe nënligjore nga fushveprimtaria e AKK

?  Siguron që procesi i validimit dhe akreditimit realizohet në bazë të legjislacionit në fuqi

?  Bën hulumtime dhe analiza të ndërlidhura me ligjet dhe aktet nënligjore brenda fushës së përgjegjësisë se AKK dhe jep rekomandime, këshilla, udhëzime për menaxhmentin e institucionit% 

?  Zhvillon, zbaton dhe monitoron të gjitha procedurat e kërkuara të personelit që kanë të bëjnë me planifikimin e burimeve njerëzore, kërkesat e përzgjedhjes dhe të rekrutimit të personelit, për të siguruar që AKK funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe praktikat më të mira

?  Zhvillon proceduren administrative dhe ofron mbështetje profesionale për udhëheqësin lidhur me zbatimin e legjislacionit nga fushveprimtaria e AKK, si dhe menaxhimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore

?  Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikqyersi

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Arsimimi i kërkuar: Shkencat Juridike-Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS apo ekuivalente me to.
 • Kualifikime të posaçme formale.
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku dy (2) vite përvojë pune profesionale në fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës.
 • Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e legjislacionit dhe hartimin e akteve ligjore;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point,

                  Access);           

   

  Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve

  Formularët për aplikim merren në zyrën e AKK, adresa Rr. Agim Ramadani nr. 26 PrishtinëQendra e Studentëve ose në u=web-faqen e AKK -së https://akkks.rks-gov.net/. 

  Me rastin e aplikimit kandidatët duhet t’i sjellin këto dokumente:

 • Diplomën e shkollimit 
 • Nëse diploma është e fituar jashtë vendit të jetë e nostrifikuar
 • Dëshmi për përvojë pune 
 • Pasqyra e trustit pensional
 • Certifikatë që nuk jeni nën hetime
 • Dokumentin e identifikimit

 

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dokumenteve të nevojshme mund të dorëzohen drejtpërdrejtë tek Zyrtarja administrative ose përmes postës-elektronike info.akk@rks-gov.net. 

Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga qytetarët e të gjitha komuniteteve në Kosovë.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse aplikacionet e pakompletuara refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.

Aplikimi përmes sistemit SIMBNj: https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=3

Procedura e konkursit 

Procedura e konkurrimit është e jashtme dhe të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës. 

Për informata shtesë mund të kontaktoni në tel: 038- 212 595  Afati i aplikimit nga data 14. 07. 2023 deri më 26. 07. 2023. 

Për më shumë klikoni: www.akkks.rks-gov.net