Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 03.05.2023

Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 03.05.2023.

Në kuadër të pikave të rendit të ditës u shqyrtuan ankesat e institucioneve “KTC dhe IADK”. Gjithashtu u shqyrtuan raportet finale të ekipeve të ekspertëve për Validim të Kualifikimit dhe Akreditim të Institucioneve. Pas shqyrtimit të raporteve, KD-AKK në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin e ekspertëve mori vendim për akreditim/riakreditim të 3 Institucioneve me këto kualifikime:

 

1. QAP Pejë:

  • Qumështar
  • Menaxher i ndërmarrjeve mikro dhe të vogla
  • Nëpunës i kontabilitetit

 

2. QAP Mitrovicë:

  • Metalpunues;
  • Zdrukthëtar.

 

6. Kolegji Biznesi

  • Ekspert për Siguri dhe Shëndet në punë.

 

KD i AKK në këtë takim shqyrtoi aplikacionet për hyrje në proces të validimit dhe akreditimit për institucionet me kualifikimet përkatëse:

 

Institucioni " IAAP Qendra Profesionale për gjithëpërfshirje " me kualifikimin:

  • Asistent për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore.

 

Për të parë listën e institucioneve të akredituara dhe kualifikimeve te validuara për regjistrim të kandidatëve/studentëve, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1024

 

Për të parë listën me standarde të profesionit të aprovuara dhe të pa aprovuara deri më tani, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1018

 

 

Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve