Punëtori lidhur me zhvillimin e manualit për KKSC

Punëtori lidhur me zhvillimin e manualit për përdoruesit dhe zbatuesit e Kornizës Kombëtare të Sigurimit të Cilësisë (KKSC) në Arsimin dhe Aftësimin Profesional (AAP).

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me mbështetje nga Qeveria Gjermane përmes GIZ, organizoi punëtorinë për prezantimin e manualit për përdoruesit dhe zbatuesit e KKSC në AAP, dokument ky i zhvilluar me mbështetjen e GiZ. Zhvillimi i manualit për përdoruesit dhe zbatuesit e KKSC është bazuar në analizën e gjendjes së nevojave si pjesë përbërëse e projektit.

Në këtë punëtori ishin të përfshirë palë të ndryshme të interesit me qëllim të marrjes së informatave kthyese dhe rekomandimeve shtesë në lidhje me përmbajtjen e manualit të KKSC.

Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve