Konkurs për eksperta të jashtëm

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve hap konkurs publik për aplikim të ekspertëve për angazhim për procesin e verifikimit të standardeve të profesionit, të validimit të kualifikimit dhe të akreditimit të institucionit si dhe të akreditimit të institucionit për zbatimin e Njohjes së Mësimit Paraprak (NjMP) nga sektorët/profilet:

 

 • Administrues i rrjetave
 • Zhvillues i ueb aplikacioneve 
 • Teknologji informative dhe komunikim
 • Teknik i kontabilitetit 
 • Kontabilist i certifikuar
 • Auditor i certifikuar 
 • Ekonomi
 • Grimer
 • Pedikyrist
 • Parukier
 • Manikyrist 
 • Estetikë
 • Microblading artist/artiste
 • Gjuhë Angleze
 • Gjuhë frënge
 • Gjuhë Italiane
 • Gjuhe Gjermane
 • Nëpunës i prodhimit (përpunimit)
 • Punëtorët e impiantit për gjenerimin e energjisë
 • Punëtorët e zejes me tekstil, lëkurë dhe materiale të ngjashëm
 • Ndihmës kuzhinier
 • Kuzhinier
 • Bërës Ëmbëlsirash
 • Picaman
 • Automekanik
 • Instalues i ngrohjes qëndrore /Ujit dhe Kanalizimit 
 • Zjarrfikës
 • Rrobaqepës
 • Modelues
 • Murator
 • Instalues elektrik
 • Metalpunues
 • Asistent i stomatologjisë
 • Teknik i Laboratorit
 • Teknik i Farmacisë
 • Infermier i përgjithshëm
 • Menaxher i ndërmarrjeve mikro dhe te vogla
 • Nëntoger i forcave te armatosura
 • Siguria ne punë
 • Teknikët e inxhinierisë elektrike
 • Teknikët e inxhinierisë elektronike
 • Vlerësues i pronave te paluajtshme
 • Hidrauliket dhe montuesit e tubave
 • Mekaniket e montuesi elektrike
 • Bujqësi
 • Shtruesit e dyshemeve dhe punëtorët për vendosjen e pllakave
 • Punëtor për mbledhje, kultivim, përpunim të frutave të maleve
 • Punëtor për mbledhje, kultivim, përpunim të bimëve mjekësore-aromatike
 • Profesionist i punëve xheodezike kadastrale
 • Instruktor në vendin e punës
 • Instruktor/ Mësimdhënës për të rritur, 
 • Trajner në kompani  
 • Asistent i Nutricionizmit dhe Sigurisë së ushqimit
 • Specialist i mbrojtjes nga zjarri
 • Teknik i Farmacisë
 • Shitës me shumicë dhe pakicë
 • Udhëheqës i grupit turistik
 • Instruktor i vozitjes
 • Profesionistët-Specialistët e Administrimit të Politikave
 • Kultivues i rrushit dhe kultivues i perimeve, 
 • Asistent i punëtorit të prodhimit- përpunim i frutave, perimeve dhe mishit
 • Asistent i punëtorit të kulturave bujqësore- Prodhim i perimeve (Arsimi i fëmijëve me nevoja të veçanta)
 • Konzervues i Pemëve dhe Perimeve Asistent i Punëtorit të prodhimit-përpunimi i frutave, perimeve dhe mishit (Arsimi   për fëmijë me nevoja të veçanta) 
 • Trajner për armë të zjarrit
 • Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta arsimore
 • Këshilltar i karrierës
 • Asistent i fizioterapisë
 • Transport rrugor
 • Trafik rrugor
 • Oficer doganor
 • Agjent turistik i informimit për udhëtime
 • Asistent i kujdesit social shëndetësore
 • Teknik i agrobiznesit
 • Qumështar
 • Dizajn i drurit dhe interierit
 • Përpunimi i drurit
 • Shoferet e makinave taksive dhe furgonave
 • Operuesit e impianteve të vinçave dhe te ngjashëm
 • Operuesit e impianteve lëvizës se dheut dhe te ngjashëm, 
 • Operuesit e kamionëve te ngritjes, 
 • Konsulent i menaxhmentit
 • Teknik/e për hotele-restorante
 • Polic i ri
 • Inspektor i inspektoratit policor të Kosovës
 • Prodhuesit e tapicerive (sfungjerëve) dhe të ngjashëm
 • Teknik i operimit me TIK
 • Teknikët e inxhinierisë së telekomunikimit
 • Punëtorët e zejes me tekstil, lëkurë dhe materiale të ngjashme 
 • Teknikët e bujqësisë
 • Ndërtuesit e shtëpive 
 • Punëtorët e kornizave të ndërtimit
 • Shtruesit e dyshemesë dhe punëtorët për vendosjen e pllakave
 • Suvatuesit
 • Ngjyrosësit dhe punëtorët e ngjashëm
 • Mekanikët e kondicionerëve dhe të ftohjes
 • Punëtorët e impiantit për gjenerimin e energjisë
 • Prodhuesit e tapicerive dhe të ngjashëm
 • Dizajnerët dhe dekoderet e enterierit
 • Nëpunës i prodhimit
 • Udhëheqës/e i/e hotelit
 • Këpucëtarët dhe punëtoret e ngjashëm
 • Zyrtar policor
 • Inspektor i Inspektoratit Policor të Kosovës
 • Zyrtar Korrektues
 • Zyrtar Sprovues
 • Zyrtar Doganor
 • Mekanikët dhe riparuesit e automjeteve
 • Mekaniket dhe riparuesit e automjeteve bujqësorë
 • Teknik i Pylltarisë
 • Ngjyrosësit me spërkatje dhe lastruesit me llak
 • Kamarieret
 • Mekaniket dhe punëtorët e servisimit të paisjeve elektronike
 • Prodhuesit e produkteve të bylmetit
 • Punëtorët e llamarinave
 • Minandezes
 • Punëtorë te lendeve plasëse dhe shpërthimeve
 • Ekspert i sigurimit te cilësisë për IAAP

 

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

 • Të kenë kualifikim profesional përkatës dhe përvojë profesionale së paku 10 vite në fushën përkatëse;
 • Të kenë së paku 5 vjet përvojë pune në arsim, menaxhim apo të ngjashme;
 • Të kenë përfunduar trajnime për vlerësim, zhvillim të kurrikulit, zhvillim të programeve;
 • Të kenë njohuri për zhvillimin e kualifikimeve profesionale dhe te tregut të punës;
 • Të kenë njohuri të teknologjisë informative.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ekspertët e përzgjedhur do të nënshkruajnë kontratë me AKK.
 • Shqyrtojnë aplikacionet dhe gjithë dokumentacionin përkatës për verifikimin e standardeve te profesionit, për validim te kualifikimeve dhe akreditim të   institucioneve si dhe akreditim te institucioneve që zbatojnë NjMP.
 • Realizojnë vizita në terren, takime me ekspert nga tregu i punës.
 • Bashkëpunojnë me anëtarët e tjerë të panelit, diskutojnë dhe harmonizojnë qëndrimet e tyre.
 • Kontribuojnë  në përgatitjen e një raporti që përcakton të gjeturat (gjetjet) dhe rekomandimet finale.
 • Hartojnë raport pune për AKK.

 

AKK inkurajon të gjithë të interesuarit të cilët i plotësojnë kriteret që të paraqesin dokumentet si në vijim:

 • CV në formatin europass;
 • Diplomat dhe certifikatat;
 • Dëshmi lidhur me përvojën e punës.

 

Dokumentet që nuk i plotësojnë kriteret e lartcekura nuk do të shqyrtohen. 

 

Aplikimi bëhet në formë elektronike në këtë email: donjeta.n.gashi@rks-gov.net. 

 

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve,

Rr. Agim Ramadani p.n, Qendra e Studentëve , Prishtinë.

Tel: 038- 212 595 

Afati i aplikimit: Nga data 08.08.2022 deri më 16.08.2022.

Për më shumë klikoni:  https://tinyurl.com/4dvvjuhp apo  www.akkks.rks-gov.net