Punëtori për rishikimin e Kornizës Kombëtare të Sigurimit të Cilësisë (KKSC)

Punëtori për rishikimin e Kornizës Kombëtare të Sigurimit të Cilësisë (KKSC) në Arsimin dhe Aftësimin Profesional (AAP).

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me mbështetje të GiZ përmes projektit Fit For Jobs, organizoi punëtorinë për rishikimin e KKSC në AAP, dokument ky i zhvilluar nga AKK në bashkëpunim me MASHT, MPMS dhe palët tjera të interesit. Rishikimi i KKSC është bazuar në analizën e gjendjes së zbatimin të KKSC në AAP si pjesë përbërëse e projektit.

Në këtë takim ishin të përfshirë palë të interesit, përfaqësues të ministrive dhe agjencive relevante të AAP, shkollave, qendrave trajnuese, si dhe orfues të tjerë me qëllim të marrjes së informatave kthyese dhe rekomandimeve në lidhje më përmbajtjen e draftit të KKSC.

Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve