Standardet Profesionale

Udhëzues mbi zhvillimin dhe verifikimin e standardeve profesionale

Ky udhëzues ndihmon rreth zhvillimit te standardeve profesionale dhe verifikimit te tyre. Prezantim i përgjithshëm i SP, analiza profesionale, përcaktimi i funksioneve dhe funksioneve kyçe, kriteret e performancës etj.

Udhëzues mbi përdorimin e standardeve profesionale gjatë zhvillimit të moduleve mësimore

Kjo pako e veglave është zhvilluar për të sqaruar konceptin e kualifikimeve modulare dhe sekuencat kryesore të zhvillimit, validimit dhe implementimit të kualifikimeve kombëtare.

Dokumente per shkarkim

Klasifikimi i Profesioneve në Kosovë
Udhëzues mbi përdorimin e standardeve profesionale gjatë zhvillimit të moduleve mësimore
Zhvillimi dhe verifikimi i Standardeve Profesionale