Kualifikimet dhe Kreditë

Zhvillimi i kualifikimeve modulare

Ky udhëzues ka për qëllim t’i ndihmoj zhvilluesit të kualifikimit t’i zhvilloj kompetencat profesionale ne veçanti kriteret dhe kërkesat për punësim. Përkthimi i standardeve profesionale ne module mësimore.


Vlerësimi dhe certifikimi në KKK, Udhëzues praktik “Pako e veglave”


Udhëzues për të përkrahur vlerësimin dhe certifikimin e kualifikimeve profesionale modulare.
Ky dokument është material praktik ndihmës për vlerësuesit që kërkojnë udhëzime praktike në atë se si të zhvillojnë dhe implementojne strategjinë e vlerësimit, e poashtu se si të krijojnë veglat e vlerësimit që janë të përshtatshme për mbledhje, gjykim dhe regjistrim të dëshmive të kompentecave të pregaditura nga kandidati.


Vlerësimi i brendshëm i vlerësimit për kualifikimet profesionale, Udhëzues praktik “Pako e veglave”

Udhëzuesi për kualifikime kombëtare ofron informacione se si të vlerësohen dhe verifikohen programet e arsimit dhe aftësimit, dhe rolin e rëndësishëm në sigurimin se këto vlerësime të punës se nxënësve janë të standardeve të duhura për të arritur rezultatet e kurrikulit dhe gjithashtu të përmbushin “Standardet Profesionale”  të pritura të cilat kërkohen nga sektori industrial.


Udhëzime për modifikimet dhe përshtatjet e nevojshme për zhvillimin e qasjes në programet dhe kualifikimet e arsimit dhe aftësimit profesional për nxënësit me aftësi të kufizuara apo me nevoja tjera të veçanta

Ky udhëzues shtjellon çështjen e zhvillimit të programeve dhe kualifikimeve të AAP-së për nxënësit me aftësi të kufizuar apo me nevoja tjera të veçanta, strategjitë dhe politikat, pako te veglave për modifikime në mësimdhënie dhe mësimnxënie, modifikime në vlerësim etj.

Dokumente per shkarkim

Vlerësimi dhe certifikimi në KKK, Udhëzues praktik Pako e veglave
Vlerësimi i brendshëm i vlerësimit për kualifikimet profesionale, Udhëzues praktik Pako e veglave
Zhvillimi i kualifikimeve modulare
Udhëzime për modifikimet dhe përshtatjet e nevojshme për zhvillimin e qasjes në programet dhe kualifikimet e arsimit dhe aftësimit profesional për nxënësit me aftësi të kufizuara apo me nevoja tjera të veçanta