Radionica: Održiva implementacija Nacionalnog okvira kvalifikacija

Ponedeljak 06 Juni 2011 11:23

Torino, ItalijaDatum: 17-18 Maj 2011

Radionica "Implementacija održivog Nacionalnog okvira kvalifikacija", održana je u Torinu, u Italiji, a u organizaciji Nacionalni autoritet za kvalifikacije i ETF (Europian Tranining Found).

Na ovoj dvodnevnoj radionici predstavnici ključnih aktera ILA, SOO i drugim socijalnim partnerima, razgovarali smo o raznim pitanjima koja se odnose na održivu implementaciju NOK.

Radne grupe razmatrali pitanja pitanja koja pomažu stvaranje nacionalnog sistema kvalifikacija preko Nacionalnog okvira kvalifikacija, kao što su:

- Razvoj profesionalnih standarda za prioritetne kvalifikacija,

- Održavanje radionica KSOO – NAK za funkcionalizaciju NOK

- Učešće KSOO, NAK u razmatranju strategije PKK

- Tehnička podrška preko IPA

- Zahtev za podršku od strane TAEKS radi pripreme zahteva za IPA

- Jasno definisani, na osnovu zahteva tržišta rada (TP), za koji tip visokoškolskih kvalifikacija ima potrebu Kosovo (Nivoi 5-8),

- NOK, ima uticaj na reforme kurikuluma podešavanjem nivoa i vrste kvalifikacija sa posebnim naglaskom na ishodima učenja (IU), izričito razlikujući nivo od nivoa.

- Kvalifikacije razvijene u VO osim profesionalnog sadržaja treba da sadrži uopštenu prenosive veštine (komunikacijske veštine, grupni rad, IT, strani jezici, itd).

- NOK, na osnovu kriterijuma i procedure za usvajanje i akreditaciju utiče na sistem poboljšanja kvaliteta, relevantnost kvalifikacija sa zahtevima TR, razvoj novih kvalifikacija.

- Standardi kvaliteta su postavljeni od strane Agencije za akreditaciju Kosova (AAK), na osnovu Bolonjskih smernica (ESG). Institucije VO su odgovorne za unutrašnje obezbeđenje kvaliteta u skladu sa Bolonjskim smernicama (pripremljen na albanskom jeziku).

- Udruženje mora da postane deo mreže sličnih organizacija.

-Kosovo treba da preduzme odgovarajuće korake da se približi ovim dešavanjima, da se priključi Bolonjskoj zajednici.

- IVO unutar razvoja kvalifikacija treba da predvidi: uvodne zahteve, progres i premeštaj.

- NOK olakšava povezivanje i saradnju između IVO baziranih na sistemu kredita SOO i ECTS bodova, priznavanje prethodnog obrazovanja, fleksibilnost,

-NOK podstiče institucije da razvijaju programe i da se obuhvate u nivo V (VO ili SOO) koji omogućuje dalji napredak na drugim nivoima, podsticanje institucija da sarađuju u tom pogledu

- Razvijena kvalifikacija treba se potvrditi sa dokazima istraživačkih potreba

TR - ovo se odnosi na prethode tačke (da podstakne praktičan rad, zaposlenost, nastavak profesionalnog razvoja, itd, oslanjajući se uvek na Obezbeđivanju kvaliteta / Kualiti Assurance.)

- Tehnička pomoć za uspostavljanje / NOK - kvalifikovanog stanovništva prema odgovarajućim nivoima na osnovu identifikovanih potreba od strane institucija i SOO NOK.

- Tehnička pomoć za institucionalnu izgradnju kapaciteta u izradi i sprovođenju kvalifikacije, uključujući OK/Kualiti Assurance.).