Profesionalne kvalifikacije na Kosovu poboljšaće kvalitet da ispune evropske standarde

Nacionalni autoritet za kvalifikacije (NAK) predstavio je sistem prinavanja klvalifikacija u okviru Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) i akreditaciju institucija koje će vrednovati i izdati sledeće kvalifikacije. Kvalifikacije će biti usvojene za uključivanje u novu NOK koji omogućava da se upoređuju sa međnarodnim kvalifikacijama, u skladu sa Evropskim kvalifikacionim okvirom.

NAK takođe objavljuje rezultate nalaza terenskih ispitivanja jednog broja pružaoca stručnog obrazovanja i osposobljavanja na Kosovu koji su uključeni u procedurama testiranja za validaciju i akreditaciju koji su obavljeni tokom leta ove godine uz podršku projekta EU KOSVET V, finansiran od strane Evropske komisije.

Testiranje obuhvata detaljno vrednovanje za 15 kvalifikacija iz 8 sektora zapošljavanja prikazanih od 11 pružaoca Stručnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO), uključujući stručne škole, centre za obuku i pružaoce neformalne obuke i osposobljavanja.

Rezultati testiranja pokazuju da su sve stručne kvalifikacije usmerene na takav način da se fokusiraju na potrebama tržišta rada i postepeno rezultiraju povećanju kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja skladu sa evropskim standardima.

Rad NAK i njegovih partnera koji rade na razvoju evropskih standarda za Kosovo pomoći će u zapošljavanju kvalifikovanih osoba i povećanje veština i kompetencija na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

Ministar obrazovanja Rame Buja, između ostalog rekao: "Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju je posvećeno za unapređenje sistema stručnog obrazovanja na Kosovu, kako bi se osiguralo da mladi ljudi i odrasli budu u stanju da steknu kvalifikacije koje će biti priznati i ekvivalentni sa kvalifikacija izdatim u razvijenim evropskim zemljama.

Implementacija Nacionalnog okvira kvalifikacija je vitalni deo obrazovne politike Kosova, koji će obezbediti platformu za razvoj kvalifikacija koje će zadovoljiti potrebe učenika i poslodavaca u budućnosti. Tako ćemo omogućiti stvaranje radne snage koja je kompetentna, fleksibilna i sposobna da konkurišu na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou..

Posle pilotiranja, NAK će otpočeti sa sistemiranjem, usvajanje kvalifikacija u NOK i akreditacija institucija koje će vrednovati i izdati kvalifikacije u cilju uspostavljanja osnove za punu funkcionalnost u okviru koje ispunjava potrebe Kosova i njegovih građana.

Kristof Stock šef operacija Kancelarije EZ za vezu, je rekao: "Želeo bih da čestitam NAK za odličan početak koji je uradio razvoj sistema kvalifikacija koji je usklađen sa najnovijim dešavanjima u zemljama EU. Evropska unija je podržala reformu sistema stručnog obrazovanja na Kosovu kroz šest faza KOSVET projekata i ovo je uspeh koji predstavlja značajnu modernizaciju obrazovanja i osposobljavanja na Kosovu, od koje će imati korist građani i preduzeća.

U sadašnjoj ekonomskoj situaciji je veoma važno za Kosovo da ima veću kvalifikovanu radnu snagu koja će pomoći u privlačenju investicija i podršku ekonomskog razvoja.

 

Studijska posete članova Borda i zaposlenih u Nacionalnom autoritetu za kvalifikacije