Konkurs za stručnjaka

U skladu sa Zakonom o nacionalnim kvalifikacijama (Br.03/L-060) i Administrativne Uredbe o validnosti i usvajanje nacionalnih kvalifikacija i akreditaciju institucija koje nude kvalifikacije na Kosovu( Br. 1/2011):

Konkurs

Za prijem stručnjaka sa ugovorom o naknadnom radu ( radni ugovor), radi priključivanje grupi koja preduzimaja aktivnosti za validnosti kvalifikacija i akreditaciju institucija koje nude, ocenjuju i izdaju kvalifikacije u skladu stručnih oblasti:

- Prehrambena tehnologija sa smerovima: Pekar, Mesar i Mlekar

- Agronomija sa smerovima Tehničar agrobiznisa,  Prodavac i Dobavljač

- Informativna tehnologija sa smerovima: Tehnologija informacija i komunikacija

Kandidati mora da ispune sledeće uslove:

-Imaju relevantnu kvalifikaciju

-Da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godine u odgovarajućoj oblasti,

-Da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanje, menadžment ili slično,

-Da imaju završene obuke za procenu, razvoj kurikulluma, razvoj programa,

-Da imaju saznanje o razvoju profesionalnih kvalifikacija i tržište rada,

-Da poznaju informacionu tehnologiju,

-Poželjno je da znaju Engleski jezik

Zadaci i odgovornosti:

-Odabrani stručnjaci potpisaće poverljivi ugovor sa NAK

- Razmatraju aplikacije i kompletnu dokumentaciju ponuđača za POO o validnosti kvalifikacija i akreditaciju institucija

-Obavlja posete na terenu

-Sarađuje sa drugim članovima grupe, diskutuju i usklađuju svoje stavove.

- Doprinose u pripremanju izveštaja koji određuje njihova saznanja i preporuke u vezi validnosti kvalifikacija i akreditaciju institucije.

-Izveštavaju direktora NAK-a

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove, da svoj CV i preporuke mogu dostaviti u:

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani b.b Studentski Centar Priština.

Email: kaltrina.mulliqi@rks-gov.net

Tel: 038-200-20157

Rok za dostavu aplikacija je: Od 05.09.2012 do 28.09.2012