KONKURS

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije raspisuje konkurs za Sporazume za posebne usluge za rad sa ekspertskim panelima koji preuzimaju aktivnosti za Verifikacija standarda profesije kao i u procesu validacije i akreditacije iz:

 

1. Sektor energetike:  (Radnici postrojenja za proizvodnju električne energije) 

2. Sektor za tekstil: (Radnici znata za tekstil, kože i sličnim materijalima)

3. Proizvodni sektor: (Službenik za proizvodnju (preradu))

4. Sektor za preradu: (Proizvođači presvlaka (spužve) i slično)

5. Sektor  turizma: (Tehničar za hotele restorane)

 

Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • Da ima kvalifikaciju visokog obrazovanja;
 • Da je kvalifikovan i da ima profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u dotičnoj oblasti;
 • Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u obrazovanju, menadžiranju ili slično;
 • Da je završi obuku za procenu, razvoj kurikuluma, razvoj programa;
 • Da poseduje znanje o informacionoj tehnologiji.

 

Zadaci i odgovornosti

 • Eksperti koji budu izabrani će potpisati relevantna ugovor,
 • Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđačima POO-a za akreditaciju institucija,
 • Obavljati posete na terenu, 
 • Surađujte s ostalim članovima panela, razgovaraju i  usklađuju svoje stavove,
 • Doprinose u pripremi izveštaja koji definiše nalaze (nalazi) i preporuke u vezi akreditacije institucija,
 • Izveštavaju direktorijat NAK.

 

Podstiču se sve zainteresovane strane koje ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:

 • CV u Europas formatu;
 • Diplome i certifikati; 
 • Reference

 

Dokumenti koji ne ispunjavaju gore navedene uslove i kriterijume neće biti uzeti na razmatranje.  Prijavljivanje se vrši samo u elektronskom obliku na adresi donjeta.n.gashi@rks-gov.net. 

 

Nacionalni autoritet za kvalifikacije, Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština. Tel. 038- 212 595  Rok prijavljivanja: Od dana 12.06.2020 do 25.06.2020 Za više kliknite na: www.akkks.rks-gov.net