Za popunjavanje slobodna radno mesto

Naziv radnog mesta: Viši pravni službenik
Radno vreme:           Puno radno vreme
Koeficijent                8
Izveštava:                Direktora Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije
Vrsta pozicije:          U karijeri
Trajanje                   Akt imenovanja
Probni period           3 meseci
Cilj radnog mesta: Pruža stručnu podršku kroz analizu, savjete, preporuke, ekspertizu kao i izradu nacrta sporazuma, nacrta odluka, drugih nacrta akata, kao i menadžiranje ljudskim resursima, kako bi obezbedio ispunjavanje mandata i ciljeva utvrđenim NAK-a u skladu s pravilima i procedurama na snazi.

Zadaci i odgovornosti
     U saradnji sa nadzornikom analizira i ocenjuje realizaciju ciljeva i plana, sastavlja izvještaje o postignutom napretku i preporučuje poboljšanja ako je potrebno
     Sastavlja normativne akata kao i druge pravne akate koji proizlaze iz oblast delovanja NAK-a na osnovu procedura utvrđenim važećim zakonodavstvom
     Analizira usklađenost nacrta zakona i drugih podzakonskih akata sa Ustavom i zakonodavstvom na snazi Republike Kosovo iz oblasti delovanja NAK
     Obezbeđuje da su pravni i tehnički sadržaji tačni i identični u sva tri službena jezika, kao i da prati i menadžira proceduru izrade i podnošenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblast delovanja NAK
     Osigurava da se proces validacije i akreditacije sprovodi prema važećem zakonodavstvu
     Vrši istraživanja i analize povezano sa zakone i podzakonske akte unutar oblast odgovornosti NAK-a i daje preporuke, savete, smernice za menadžiranje institucije
     Razvija, sprovodi i vrši monitoring svih potrebnih kadrovskih procedura koji se odnose na planiranje ljudskih resursa, zahtev za odabir i regrutacije osoblja, da obezbedi da NAK funkcioniše u skladu sa zakonskim zahtevima i najboljim praksama
     Odvija administrativnu proceduru i pruža profesionalnu podršku rukovodiocu u provođenju zakonodavstva iz oblast delovanja NAK-a, kao i menadžiranje i razvoj ljudskih resursa
     Obavlja druge dužnosti u skladu sa ciljem radnog mesta koje povremeno da zatraži nadzornik

Kvalifikacije i tražene veštine
     Dobro poznavanje govori pisanje albanskog i / i/ili srpskog jezika, dok preferira se dobro poznavanje engleskog govor i pisanje.
     Odgovarajuća obuka iz oblasti zakonodavstva.
     Dobro poznavanje pravnog okvira i zakonodavnih tehnika u Republici Kosovo, pravila i procedure iz oblast delovanja NAK-a;
     Sposobnost obavljanja zadataka, uz ograničeni nadzor i u razumnim granicama nezavisnosti na radu, u okviru odgovornosti, uz upotrebu profesionalnog znanja i iskustva;
     Veštine koje uključuju obavljanje analiza, davanje i formulisanje preporuka za razmatranje i usvajanje od strane direktnog predpostavljenog;
     Sklonost za rješavanja problema, za procena relevantnih faktora i korišćenje inicijative za prilagođavanje postojećih praksi novonastalim situacijama i okolnostima;
     Obavljanje odgovornosti, u okviru nezavisnost na radu, i ispunjavanje dužnosti, prema najvišim očekivanjima, u svakodnevnim profesionalnim, proceduralnim i tehničkim pitanjima, u skladu sa zakonima, propisima i administrativnim uputstvima.
     Računarske veštine aplikacije programa: Word, Excel, Power Point, Access.
     Univerzitetska diploma pravne nauke.
     Minimalno 3 (tri) godine profesionalnog radnog iskustva
     Univerzitetska diploma društvenih nauka, najmanje 3 godine radnog iskustva.

Dobijanje i dostava aplikacija
Formular za aplikaciju dobija se u administrativnoj kancelariji NAK , adresa Ul. Agim Ramadani br. 26 Priština-Studentski centra ili na web stranici NAK-a.

Prilikom apliciranja kandidati trebaju dostaviti sledeća dokumenta dokumente:
    • Diploma o školovanju
    • Ako je diploma stečena u inostranstvu da je nostrifikovana
    • Dokaz o radnom iskustvu
    • Potvrda o penzijskom trustu
    • Potvrda da niste pod istragu
    • Identifikacioni dokument

Popunjene aplikacije zajedno sa kopijama potrebnih dokumenata, mogu se dostaviti direktno administrativnoj službenici ili poštom.
Civilna služba Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja prijavljivanje građana svih zajednica u Kosovu.
Ne-većinske zajednici i njihovi članovi imaju pravo na pravednu i proporcionalnu zastupljenost u organima Civilne službe u centralnoj i lokalnoj javnoj administraciji, kao što je navedeno u članu 11, stav 3 Zakona br 03 / L-149 na o Civilnoj službi Republike Kosova.
Aplikacije dostavljena nakon isteka predviđenog roka neće se primati, dok ne kompletirane aplikacije biće odbačene
Samo kandidati izabrani na užoj listi će biti kontaktirani

Procedure konkursa
Procedura konkursa je javna i svi građani Republike Kosovo imaju pravo da apliciraju. Za dodatne informacije možete kontaktirati na tel: 038- 212 595
Rok za prijavu od 13. 09. 2019 deri më 27. 09. 2019.
Za više kliknite na: www.akkks.rks-gov.net