Konkurs Za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Naziv radnog mesta: Viši službenik za monitoring
Radno vreme: Puno radno vreme
Koeficijet 8
Izveštava: Direktora Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije
Vrsta pozicije: U karijeri
Trajanje Akt imenovanja
Probni period 3 meseci
Cilj radnog mesta: Obavljaju profesionalne zadatke za nadgledanje rada Institucija za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje (IPOO) akreditovanih od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije.

Zadaci i odgovornosti
     Razvijanje i primena kriterije i procedure za monitoring
     Odabir stranih eksperata iz relevantnih oblasti za proces monitoriga nakon akreditacije
     Koordinacija ekspertskih prilikom procesa monitoriga
     Da procjenjuje interne procese obezbeđivanje kvalitete IPOO-a i da o tome izveštava u pisanom obliku
     Da predlaže, koordinira i sprovodi akcioni plan za informiranje javnosti, objavljivanje potrebnih materijala i statistike NAK i IPOO
     Saradnja sa svim interesnim stranama za razvoj i ažuriranju mehanizama za monitoring
     Savetovanje, obuka i podrška panelima za monitoring i pružateljima usluga POO u vezi proces monitoringa
     Međunarodne upoređenje kretanja procesa za monitoring nakon akreditacije

Kvalifikacije i tražene veštine

    Univerzitetska diploma, 3 godine profesionalnog radnog iskustva
    Veštine efikasne pismene i usmene komunikacije na oba jezika, albanskom i engleskom jeziku; preferira se poznavanje srpskog / bosanskog jezika
    Sposobnost za brzo shvaćanja složenih informacija i da proprati i prenese na efikasan način drugima
    Sposobnost za stvaranje odličnih međuljudskih i timskih odnosa
    Sposobnost za rešavanja problema u praktičnim situacijama
    Obrazovanje, Političke nauke, pravo, sociologija

Dobijanje i dostava aplikacija
Formular za aplikaciju dobija se u administrativnoj kancelariji NAK , adresa Ul. Agim Ramadani br. 26 Priština-Studentski centra ili na web stranici NAK-a.
Prilikom apliciranja kandidati trebaju dostaviti sledeća dokumenta dokumente:
   • Diploma o školovanju
   • Ako je diploma stečena u inostranstvu da je nostrifikovana
   • Dokaz o radnom iskustvu
   • Potvrda o penzijskom trustu
   • Potvrda da niste pod istragu
   • Identifikacioni dokument

Popunjene aplikacije zajedno sa kopijama potrebnih dokumenata, mogu se dostaviti direktno administrativnoj službenici ili poštom.
Civilna služba Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja prijavljivanje građana svih zajednica u Kosovu.
Nevećinske zajednici i njihovi članovi imaju pravo na pravednu i proporcionalnu zastupljenost u organima Civilne službe u centralnoj i lokalnoj javnoj administraciji, kao što je navedeno u članu 11, stav 3 Zakona br 03 / L-149 na o Civilnoj službi Republike Kosova.

Aplikacije dostavljena nakon isteka predviđenog roka neće se primati, dok ne kompletirane aplikacije biće odbačene
Samo kandidati izabrani na užoj listi će biti kontaktirani
Procedure konkursa
Procedura konkursa je javna i svi građani Republike Kosovo imaju pravo da apliciraju. Za dodatne informacije možete kontaktirati na tel: 038- 212 595
Rok za prijavu od 13. 09. 2019. do 27.09.2019.
Za više kliknite na: www.akkks.rks-gov.net