Konkurs Za popunjavanje slobodna radn mesta

Naziv radnog mesta: Administrativni asistent
Radno vreme:
Puno radno vreme Koeficijent: 6
Izveštava: Direktora Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije
Vrsta pozicije: U karijeri
Trajanje: Akt imenovanja
Probni period: 3 meseci
Cilj radnog mesta: Pružanje administrativno-tehničke i profesionalne podrške direktoru NAK

Zadaci i odgovornosti
           • Pruža opštu administrativnu i tehničku podršku uključujući sastavljanje protokola o menadžiranju i sastancima Borda NAK-a, evidencije službene pošte, telefonske pozive, potvrdu sastanka, vođenje agende, skeniranje, faksiranje, kopiranje i kompjuterizaciju dokumenata, popunjavanje izvještaja o troškovima, kao i
sastavljanje dokumenata za razne sastanke;
           • Održava sistem skeniranja doukumenata sveukupnu korespodenciju koje prima i šalje iz kancelarije izvršnog direktora, radi stvaranja informatora o pravilnicima NAK, planove i programe rada NAK-a, spisak eksperta i administrativnog osoblja

          • Prima poštu upućenu Izvršnom direktoru i to dostavlja njemu. Konačno, postupa po nalozima za svaki konkretan slučaj vraćajući materijale za daljnje postupanje nadležnim departamentima i / ili relevantnim službenicima.
          • Menadžira kalendar sastanaka i drugim događajima za Izvršnog direktora i pomaže u rešavanju svih administrativnih i tehničkih problema;
          • Učestvuje na seminarima, obukama i konferencijama u vezi poslove institucije.
          • Verifikacija, pečatiranje i protokol Certifikata od strane akreditiranih institucija
          • Komunikacija s institucijama i interesnih grupa
          • Održava Knjigu protokola i procesuira dopise u/iz različitih institucija
          • Obavlja i ostale dužnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima koje mogu biti opravdano zatražene od strane nadzornog;

Kvalifikacije i tražene veštine
         • Obrazovanje Bachelor iz Javne uprave, prava, sociologije / psihologije
         • Relevantne obuke i najmanje 4 (četiri) godine iskustva u relevantnoj tehničkoj ili administrativnoj oblasti.
         • Odlično znanje govornog i pisanja albanskog jezika i / ili srpskog jezika (obavezno), poznavanje engleskog jezika poželjno;
         • Poznavanje standardnih administrativnih / tehničkih procedura;
         • Dobro poznavanje funkcionisanje, pravila i procedure NAK-a;
         • Sposobnost za rada na samoinicijativi u okviru definisanih planova i procedura;
         • Dobre komunikacijske veštine, uključujući sposobnost za interpretaciju informacija, pružanja uputstva i prenošenja informacija drugima;
         • Računarske veštine programskih aplikacija (Word, EXcel, Power Point, Access);

Dobijanje i dostava aplikacija
Formular za aplikaciju dobija se u administrativnoj kancelariji NAK , adresa Ul. Agim Ramadani br. 26 Priština-Studentski centra ili na web stranici NAK-a.
Prilikom apliciranja kandidati trebaju dostaviti sledeća dokumenta dokumente:
       • Diploma o školovanju
       • Ako je diploma stečena u inostranstvu da je nostrifikovana
       • Dokaz o radnom iskustvu
       • Potvrda o penzijskom trustu
       • Potvrda da niste pod istragu
       • Identifikacioni dokument

Popunjene aplikacije zajedno sa kopijama potrebnih dokumenata, mogu se dostaviti direktno administrativnoj službenici ili poštom.
Civilna služba Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja prijavljivanje građana svih zajednica u Kosovu.
Nevećinske zajednici i njihovi članovi imaju pravo na pravednu i proporcionalnu zastupljenost u organima Civilne službe u centralnoj i lokalnoj javnoj administraciji, kao što je navedeno u članu 11, stav 3 Zakona br 03 / L-149 na o Civilnoj službi Republike Kosova.
Aplikacije dostavljena nakon isteka predviđenog roka neće se primati, dok ne kompletirane aplikacije biće odbačene
Samo kandidati izabrani na užoj listi će biti kontaktirani
Procedure konkursa
Procedura konkursa je javna i svi građani Republike Kosovo imaju pravo da apliciraju. Za dodatne informacije možete kontaktirati na tel: 038- 212 595
Rok za prijavu od 13. 09. 2019. do 27.09.2019.
Za više kliknite na: www.akkks.rks-gov.net