Konkurs za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Naziv radnog mesta: Viši službenik za monitoring

Radno vreme: Puno radno vreme

Koeficijet 8

Izveštava: Direktora Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije

Vrsta pozicije: Ugovor o posebnim uslugama

Trajanje 6 meseci

Cilj radnog mesta:

Obavljaju profesionalne zadatke za nadgledanje rada Institucija za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje (IPOO) akreditovanih od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije.

Zadaci i odgovornosti

      Izrađuje radne planove u skladu s direktorom NAK za sprovođenje radnih zadataka i daje preporuke u vezi s postizanjem ciljeva u oblast monitoringa.

      Planira i koordinira relevantne aktivnosti za obezbeđivanje tačnih informacija o statusu Institucija za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje nakon akreditacije.

      Doprinosi razvoju potrebnih profesionalnih instrumenata za proces monitoringa.

      Pruža pomoć NAK u vezi procjenjivanje, informisanje i uređivanje materijala za NAK i interesnih strana.

      Na redovnoj osnovi izveštava na redovnoj periodičnoj osnovi o rezultatima i nalazima procesa monitotinga.

      Vrši objavljivanje potrebnog materijala i podatke NAK i IPOO.

      Planira i realizuje posete IPOO akreditovanih sa i bez prethodne najave kako što je to predviđeno zakonom.

      Sastavlja redovne i povremene izveštaje i smjernice o procesu monitoringa.

      Sprovodi aktivnosti obuke o procedurama monitoringa i obezbeđivanje kvaliteta.

      Obezbeđuje i ocjenjuje da IPOO primjenjuju kriterije i procedure tražene od NAK sa statusom akreditacije.

      Preporučuje mere na osnovu konstatacije i verifikovanih činjenica tokom procesa monitoringa.

      Obavlja i druge poslove – u skladu sa važećim zakonima i propisima, koje se mogu povremeno zatražiti;

     Izveštava direktora NAK-a

Kvalifikacije i tražene veštine

    Znanje o obrazovnom sistemu u Republici Kosovo, posebno profesionalnom obrazovanju i osposobljavanju.

    Znanje u vezi funkcije i uloge Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije i procesa monitoringa.

    Poznavanje zakonodavstva u oblasti obrazovanja, posebno Zakona o nacionalnim kvalifikacijama.

    Poznavanje Nacionalnog okvira za kvalifikacije (NOK) i evropskog okvira kvalifikacija (EOK).

    Veštine komunikacije, planiranja i timskog rada;

    Istraživačke, analitičke, evaluacijske veštine i formuliranje preporuka i stručnih saveta;

    Računarske veštine u primeni programa (Word, EXcel, Power Point, itd;

    Profesionalne obuke.

    Dobro poznavanje albanskog i / ili srpskog jezika, dok poznavanje engleskog jezika je prednost.

    Univerzitetska diploma društvenih nauka, najmanje 3 godine radnog iskustva.

Dobijanje i dostava aplikacija

Formular za aplikaciju dobija se u administrativnoj kancelariji NAK , adresa Ul. Agim Ramadani br. 26 Priština-Studentski centra ili na web stranici NAK-a.

Prilikom apliciranja kandidati trebaju dostaviti sledeća dokumenta dokumente:

    • Diploma o školovanju

    • Ako je diploma stečena u inostranstvu da je nostrifikovana

    • Dokaz o radnom iskustvu

    • Potvrda o penzijskom trustu

    • Potvrda da niste pod istragu

    • Identifikacioni dokument

Popunjene aplikacije zajedno sa kopijama potrebnih dokumenata, mogu se dostaviti direktno administrativnoj službenici ili poštom.

Civilna služba Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja prijavljivanje građana svih zajednica u Kosovu.

Nevećinske zajednici i njihovi članovi imaju pravo na pravednu i proporcionalnu zastupljenost u organima Civilne službe u centralnoj i lokalnoj javnoj administraciji, kao što je navedeno u članu 11, stav 3 Zakona br 03 / L-149 na o Civilnoj službi Republike Kosova.

Aplikacije dostavljena nakon isteka predviđenog roka neće se primati, dok ne kompletirane aplikacije biće odbačene

Samo kandidati izabrani na užoj listi će biti kontaktirani

Procedure konkursa

Procedura konkursa je javna i svi građani Republike Kosovo imaju pravo da apliciraju.

Za dodatne informacije možete kontaktirati na tel: 038- 212 595
Rok za prijavu od 11. 09. 2019. do 17.09.2019.

Za više kliknite na: www.akkks.rks-gov.net