Konkurs Za popunjavanje slobodna radn mesta

Naziv radnog mesta: Viši službenik za budžet i finansije

Radno vreme: Puno radno vreme

Koeficijent 8

Izveštava: Direktora Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije

Vrsta pozicije: U karijeri

Trajanje Akt imenovanja

Probni period 3 meseci

Cilj radnog mesta: Pružanje profesionalne podrške kroz analizu, savetovanje i ekspertize u cilju ispunjavanje ciljeva utvrđenim od strane NAK.


Zadaci i odgovornosti

      Izrađuje planove rada u skladu sa nadzornikom za sprovođenje zadataka utvrđenih na osnovu ciljeva NAK-a i daje preporuke u vezi sa postizanjem ciljeva NAK

      Priprema predloge budžeta i koordinira pitanjima budžeta za sve strukture NAK

      Implementira sva potrebna finansijska pravila i procedure i informacije kako bi obezbedio efikasno i efektivno postizanje ciljeva

      U saradnji sa Analitičarom za budžet u MONT i nadzornikom analizira i ocenjuje predloge budžeta za budžetske jedinice i vrši njihovu kritički vrši kontrolu razmatrajući njihovu usklađenost sa Budžetskim cirkularom sastavljenim na centralnom nivou kao i doprinosi u pripremi konačnog budžeta za budžetsku jedinicu;
      Planira i izračunava troškove procesa validacije i akreditacije

      Kontroliše i izveštava o realizaciji plana protok novca, o stanju obveza i potrošnji kao i osigurava da je izvršeno u skladu sa procedurama i standardima utvrđenim u zakonodavstvu o budžetu i finansijama

      Aktivno učestvuje u pripremi godišnjeg nacrta-budžeta i nadgleda budžet i potrošnju institucije kao i budžet od donacija

      Koordinira sve aktivnosti u vezi sa smeštajem unutar zgrade i registracijom inventara

      Obavlja i druge profesionalne dužnosti u skladu sa svrhom posla koje može povremeno zatražiti nadzornik

Kvalifikacije i tražene veštine

      Detaljno poznavanje i specijalizovano znanje iz oblasti javnih finansija i budžeta,

      Poznavanje primenjivih zakona i pravilnika

      Veštine komunikacije, planiranje poslova i rukovođenje ekipe

      Istraživačke, analitičke, evaluacijske veštine i formuliranje preporuka i stručnih saveta;

      Poznavanje procesa validacije i akreditacije;

     Dobro poznavanje govor i pisanje albanskog jezika;

     Certifikati i obuka iz oblasti budžeta i finansija

    Univerzitetska diploma iz ekonomije /smer finansije;

    Minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva u menadžiranju finansijama


Dobijanje i dostava aplikacija

Formular za aplikaciju dobija se u administrativnoj kancelariji NAK , adresa Ul. Agim Ramadani br. 26 Priština-Studentski centra ili na web stranici NAK-a.

Prilikom apliciranja kandidati trebaju dostaviti sledeća dokumenta dokumente:

    • Diploma o školovanju

    • Ako je diploma stečena u inostranstvu da je nostrifikovana

    • Dokaz o radnom iskustvu

    • Potvrda o penzijskom trustu

    • Potvrda da niste pod istragu

    • Identifikacioni dokument

Popunjene aplikacije zajedno sa kopijama potrebnih dokumenata, mogu se dostaviti direktno administrativnoj službenici ili poštom.

Civilna služba Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja prijavljivanje građana svih zajednica u Kosovu.

Ne-većinske zajednici i njihovi članovi imaju pravo na pravednu i proporcionalnu zastupljenost u organima Civilne službe u centralnoj i lokalnoj javnoj administraciji, kao što je navedeno u članu 11, stav 3 Zakona br 03 / L-149 na o Civilnoj službi Republike Kosova.

Aplikacije dostavljena nakon isteka predviđenog roka neće se primati, dok ne kompletirane aplikacije biće odbačene

Samo kandidati izabrani na užoj listi će biti kontaktirani

Procedure konkursa

Procedura konkursa je javni i svi građani Republike Kosovo imaju pravo da apliciraju.

Za dodatne informacije možete kontaktirati na tel: 038- 212 595
Rok za prijavu od 11. 09. 2019 deri më 25. 09. 2019.

Za više kliknite na: www.akkks.rks-gov.net