Konkurs Za popunjavanje slobodna radn mesta

Naziv radnog mesta: Viši službenik za Informativnu tehnologiju i logistiku

Radno vreme:           Puno radno vreme

Koeficijent                8

Izveštava:                 Direktora Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije

Vrsta pozicije:          U karijeri

Trajanje                   Akt imenovanja

Probni period           3 meseci

Cilj radnog mesta: Pružanje i obezbeđivanje usluga iz oblasti TIk-a i logistike, rešavanje problema u vezi profesionalna tehnička i proceduralna pitanja sveukupne administracije TIK-a i logističke sisteme koje proizilaze iz radni proces, komunikacije unutar i izvan institucije isti nivo u područje TIK-a i logistike za interese NAK.

Zadaci i odgovornosti

      • Sastavlja planove rada u oblasti TIK-a i logistike, u skladu sa nadzornikom za sprovođenje zadataka utvrđenih na osnovu ciljeva NAK-a i daje preporuke u vezi sa postizanjem ciljeva NAK

      • Konfigurisanje, administriranje, monitoring i održavanje svih PC-a perifernih uređaja, uključujući Active Directory na MS-u, Servere i Microsoft Exchange; svi mrežni protokoli, uključujući VPN, DNS i DHCP; MS ISA VPN i Cisco VPN; i MS ISA 2004 Proxy

      • Rekonstruira i ažurira web stranicu NAK-a uz održavanje i potrebna dokumenta

      • Konfiguracija i standardizovana instalacija pomoćnih operativnih sistema klijenta, kao i konfiguracija i instalacija dodatnog programa prema zahtjevima NAK-a
      • Organizovanje i pružanje logističke usluge preko odgovarajućih skladišta i transportnih usluga
      • Podrška za rješavanje problema hardvera i softvera u upotrebi od strane korisnika NAK-a prema zahtevima
      • Pomaganje korisnicima za pristup elektronskoj pošti na PC-u i smart uređajima, kao i podrška za korišćenje standardnog softvera, kao i održavanje mreže i interneta NAK-a
      • Podrška i nadzor dizajna opreme, dokumenata i promotivnih materijala NAK-a i obavlja i druge poslove u skladu sa ciljem radnog mesta koje povremeno može zahtevati nadzornik

Kvalifikacije i tražene veštine

     • Intenzivno i specijalizovano znanje iz profesionalne oblasti administriranje sistema TIK-a i logistike, stečeno univerzitetskim obrazovanjem i relevantne obuke;
     • Profesionalno iskustvo u održavanju i servisiranju MS Windows 2000/2003/2007/2010, MS ISA 2004 servera, MS Exchange Server 2003 i konfiguraciji switch i ritere Cisco, kao i konfiguraciji Ethernet, TCP / IP, IP adresiranje, strukturirano kabliranje i VPN putem MS ISA 2004 ili Cisco;

     • Vrlo dobro poznavanje opreme komunikacije;

     • Poznavanje primenjivih zakona i propisa u specifičnoj oblasti TIK-a;

     • Veštine komunikacije planiranje poslova i rukovođenje ekipe

     • Istraživačke, analitičke, evaluacijske veštine i formuliranje preporuka i stručnih saveta;

     • Napredne veštine rada na kompjuter u upotrebi operativnih sistema, na osnovu Microsoft a naročito u Windows 2000/2003/2007;
     • Napredne kompjuterske veštine u upotrebi aplikacija programa MS OFFICE 2003/2007/2010 i softvera grafički dizajn (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign);

    • Univerzitetska diploma, podržan odgovarajućim stručnim certifikatima iz Informacione tehnologije i komunikacije,
    • Minimalno 3 (tri) godine profesionalnog radnog iskustva

Dobijanje i dostava aplikacija

Formular za aplikaciju dobija se u administrativnoj kancelariji NAK , adresa Ul. Agim Ramadani br. 26 Priština-Studentski centra ili na web stranici NAK-a.

Prilikom apliciranja kandidati trebaju dostaviti sledeća dokumenta dokumente:

    • Diploma o školovanju

    • Ako je diploma stečena u inostranstvu da je nostrifikovana

    • Dokaz o radnom iskustvu

    • Potvrda o penzijskom trustu

    • Potvrda da niste pod istragu

    • Identifikacioni dokument

Popunjene aplikacije zajedno sa kopijama potrebnih dokumenata, mogu se dostaviti direktno administrativnoj službenici ili poštom.

Civilna služba Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja prijavljivanje građana svih zajednica u Kosovu.

Ne-većinske zajednici i njihovi članovi imaju pravo na pravednu i proporcionalnu zastupljenost u organima Civilne službe u centralnoj i lokalnoj javnoj administraciji, kao što je navedeno u članu 11, stav 3 Zakona br 03 / L-149 na o Civilnoj službi Republike Kosova.

Aplikacije dostavljena nakon isteka predviđenog roka neće se primati, dok ne kompletirane aplikacije biće odbačene

Samo kandidati izabrani na užoj listi će biti kontaktirani

Procedure konkursa

Procedura konkursa je javna i svi građani Republike Kosovo imaju pravo da apliciraju.

Za dodatne informacije možete kontaktirati na tel: 038- 212 595
Rok za prijavu od 11. 09. 2019 deri më 25. 09. 2019.

Za više kliknite na: www.akkks.rks-gov.net