KONKURS

Nacionalni autoritet za kvalifikacije objavljuje da je otvoren konkurs za prijavu eksperata za Ugovor o posebnim uslugama da se pridruže panelima eksperata koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju standarda profesije, kao i proces validacije kvalifikacija i akreditacije institucija Profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja iz:


• Sektori Ekonomi – Ekonomski sektor
         Asistent Administrativ-Administrativni asistent
         Menaxher i ndërmarrjeve mikro dhe të vogla –Menadžer mikro i malih preduzeća
• Sektori i Shëndetësisë-Zdravstveni sektor
        Infermier i përgjithshëm-Opšti bolničar
        Teknik i farmacisë-Apotekarski tehničar
        Asistent i stomatologjisë-Asistent stomatologije
• Sektori i ndërtimtarisë-Građevinski sektor
        Murator-Zidar
        Instalules elektrik-Električni instalater
        Instalues i ngrohjes qëndrore-Instalater centralnog grejanja
        Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit-Instalater za vodu i kanalizaciju
        Metalpunues-Metalski radnik
        Automekanik-Automehaničar

• Sektori Zjarrfikës-Vatrogasni sektor

          Teknik i mbrojtjes nga zjarri-Tehničar za zaštitu od požara
• Sektori Shërbime-Sektor za usluge
          Rrobaqepës-Krojač
          Modelues-Modelar
• Gjuhë Angleze-Engleski jezik

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:
         Da imaju odgovarajuÁ́e kvalifikacije visokog obrazovanja;
         da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u relevantnoj oblasti;
         da ima najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanju, menađiranju ili slično;
         da ima završen trening za evaluaciju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;
         da imaju znanje o informativnoj tehnologiji.


Zadaci i odgovornosti:
        Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,
        Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđaća POO-a za akreditaciju institucija,
        Obavljaju posete na terenu,
        Sarađuju sa ostalim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,
        Doprinose u pripremi izveštaja koji sadrži nalaze i preporuke u vezi akreditaciju institucija,
        Izvestava direktora NAK-a.


Podstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:
        CV formata europass;
        Diplome i certifikati;
        Preporuke.


Dokumenta koji ne ispunjavaju gorenavedene uslove i kriterijume neće se razmatrati. Prijavljivanje se vrši samo u elektronskoj formi na meil donjeta.n.gashi@rks-gov.net.

Nacionalni autoritet za kvalifikacije,
Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština.
Tel: 038- 212 595

Roka za prijavu: od dana 15.08.2019 do 23.08.2019
Za više informacije kliknite na: www.akkks.rks-gov.net