KONKURS

Nacionalni autoritet za kvalifikacije objavljuje da je otvoren konkurs za prijavu eksperata za Ugovor o posebnim uslugama da se pridruže panelima eksperata koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju standarda profesije, kao i proces validacije kvalifikacija i akreditacije institucija

Profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja iz:

     Sektor oružanih snaga
         • Potporučnik u oružanim snagama

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:
      Da imaju odgovarajuć́e kvalifikacije visokog obrazovanja;
      da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u relevantnoj oblasti;
      da ima najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanju, menađiranju ili slično;
      da ima završen trening za evaluaciju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;
      da imaju znanje o informativnoj tehnologiji.

Zadaci i odgovornosti:
     Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,
     Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđaća POO-a za akreditaciju institucija,
     Obavljaju posete na terenu,
     Sarađuju sa ostalim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,
     Doprinose u pripremi izveštaja koji sadrži nalaze i preporuke u vezi akreditaciju institucija,
     Izvestava direktora NAK-a.

Podstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:
     CV formata europass;
     Diplome i certifikati;
     Preporuke.

Dokumenta koji ne ispunjavaju gorenavedene uslove i kriterijume neće se razmatrati.
Prijavljivanje se vrši samo u elektronskoj formi na meil donjeta.nimani@rks-gov.net.

Nacionalni autoritet za kvalifikacije,
Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština.
Tel: 038- 212 595
Roka za prijavu: od dana 23.05.2019 do 31.05.2019.
Za više informacije kliknite na: www.akkks.rks-gov.net