KONKURS

Nacionalni autoritet za kvalifikacije objavljuje da je otvoren konkurs za prijavu eksperata za Ugovor o posebnim uslugama da se pridruže panelima eksperata koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju standarda profesije, kao i proces validacije kvalifikacija i akreditacije institucija
Profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja iz:

Sektor: Nastavne profesije
• Instruktor na radno mesto
• Instruktor/ Nastavnik za odrasle,
• Trener za kompaniju

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:
 Da imaju odgovarajuÁ́e kvalifikacije za visoko obrazovanje;
 da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u relevantnoj
oblasti;
 da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanju, menađiranju ili slično;
 da imaju završenu trening za evaluaciju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;
 da imaju znanje o informativnoj tehnologiji.

Zadaci i odgovornosti:
 Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,
 Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđaća POO-a za akreditaciju institucija,
 Obavljaju posete na terenu,
 Sarađuju sa ostalim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,
 Doprinose u pripremi izveštaja koji sadrži nalaze i preporuke u vezi akreditaciju
institucija,
 Izvestava direktora NAK-a.

Podstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:
 CV formata europass;
 Diplome i certifikati;
 Preporuke.

Dokumenta koji ne ispunjavaju gorenavedene uslove i kriterijume neće se razmatrati.
Prijavljivanje se vrši samo u elektronskoj formi na meil donjeta.nimani@rks-gov.net.

Nacionalni autoritet za kvalifikacije,
Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština.
Tel: 038- 212 595
Roka za prijavu: od dana 03.10.2018 do 10.10.2018.
Za više informacije kliknite na: www.akkks.rks-gov.net