Konkurs za proveravaju valjanost profesionalnih standarda

Nacionalni Autoritet   Kualifikacija obaveštava da je otvoren konkurs za angažovanje  stručnjakapo ugovoru za posebne usluge,a  koji ċe biti deo panela stručnjaka koji   proveravaju  valjanost profesionalnih standarda odobrenih od strane Saveta za Obrazovanje i Stručno Osposobljavanje i obuku i da se Povećaza sledećeprofile:

Sektor javne bezbednosti:

  1. Mladi policajac;
  2.  Inspektor policijskog inspektorata na Kosovu.

 

Sektor obrazovanja

  1. Asistent za decu sa posebnim obrazovnim potrebama;
  2.  Savetnik u karijeri.

 

Sektor zdravstva:

  1. Asistent fizioterapije

 

Potrebno je da kandidati ispunjavaju sledeċe uslove:

-Da poseduju odgovarajuċu visokoškolsku kvalifikaciju;

-Da su kvalifikovani i da poseduju  desetogodišnje profesionalno iskustvo iz odgovarajuċe

oblasti;

-Da poseduju najmanje 10 godina radnog iskustva u obrazovanju, menadžmentu i sl;

- Da su završili trening za vrednovanje, razvoj kurikuluma , razvoj planova i programa;

-Da imaju znanje iz oblasti informativne  tehnologije.

 

Zadaci i obaveze:

-Izabrani eksperti ċe potpisati poverljiv ugovor sa NAK,

- Razmatraċe  profesionalne standarde i upoređivaċe ih sa Uputstvom za razvoj i verifikovanje

profesionalnih standarda i  ostalim dokumentima  NAK-a;

-Realizovaċe posete na terenu,

-Sarađivaċe, diskutovaċe  i usklađivaċe svoje stavove  sa ostalim članovima panela,

- Učestvovaċe u izradi izveštaja o faktičnom stanju i davanje preporuka koje su u vezi sa

verifikovanjem standardima

-Podnose izveštaj direktoru NAK -a.

 

Potstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju navedene uslove da CV i preporuke mogu da dostave na adresu:

Nacionalni Autoritet Kvalifikacija ,

Ul. Agim Ramadani p. n, Studentski centar , Priština.

Ili Email: donjeta.nimani@rks-gov.net
Tel: 038- 212 595

Vreme apliciranja: Od 16.01.2017 do 30.01.2017.