Konkurs

Nacionalni Autoritet   Kualifikacija obaveštava da je otvoren konkurs za angažovanje  stručnjaka po ugovoru za posebne usluge, a  koji ċe biti deo panela stručnjaka koji   proveravaju  valjanost profesionalnih standarda odobrenih od strane Saveta za Obrazovanje i Stručno Osposobljavanje i obuku i da se Poveća za sledeće profile:

Sektor Obrada kože

1.       Tehnologija proizvodnje cipela i galanterije.

 Sektor Mašinstvo

1.       Auto farbar.

 Sektor Obrada drva

1.       Dizajn enterijera i drvna tehnologija.

 Sektor Usluge

1.       Make up

2.       Manikir

 Sektor Estetika

1.        Profesionalno obrazovanje za kozmetičare.

Sektor Transport

1.        Drumski transport.

 Sektor  Drumski saobraćaj

1.       Drumski saobraćaj.

Potrebno je da kandidati ispunjavaju sledeċe uslove:

- Da poseduju odgovarajuċu visokoškolsku kvalifikaciju;

- Da su kvalifikovani i da poseduju  desetogodišnje profesionalno iskustvo iz odgovarajuċe

  oblasti;

- Da poseduju najmanje 10 godina radnog iskustva u obrazovanju, menadžmentu i sl;

- Da su završili trening za vrednovanje, razvoj kurikuluma , razvoj planova i programa;

- Da imaju znanje iz oblasti informativne  tehnologije.

 

Zadaci i obaveze:

 

- Izabrani eksperti ċe potpisati poverljiv ugovor sa NAK,

- Razmatraċe  profesionalne standarde i upoređivaċe ih sa Uputstvom za razvoj i verifikovanje    

  profesionalnih standarda i  ostalim dokumentima  NAK-a;

- Realizovaċe  posete na terenu,

- Sarađivaċe, diskutovaċe  i usklađivaċe svoje stavove  sa ostalim članovima panela,

- Učestvovaċe u izradi izveštaja o faktičnom stanju i davanje preporuka koje su u vezi sa  

  verifikovanjem standardima

- Podnose izveštaj direktoru NAK -a.

 

Potstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju navedene uslove da CV i preporuke mogu da dostave na adresu:

Nacionalni Autoritet Kvalifikacija ,

Ul. Agim Ramadani p. n, Studentski centar , Priština.

Ili Email: donjeta.nimani@rks-gov.net
Tel: 038- 212 595

Vreme apliciranja: Od  07.04.2016  do 21.04.2016.