Konkurs

Konkurs

Za prijem stručnjaka sa ugovorom o naknadnom radu (radni ugovor), radi priključivanje grupi koja preduzimaja aktivnosti za validnosti kvalifikacija i akreditaciju institucija koje nude, ocenjuju i izdaju kvalifikacije za ove standarde profesija:

Iz sektora ekonomije 1. Službenik/službenica banke, kod klasifikacije 4122.03;

2. Referent/Referentica za eksport i import, kod klasifikacije 3422.02;

3. Referent/Referentica (službenik/ca) za kadrove, kod klasifikacije 3423.01;

4. Službenik/Statistički službenik, finansije i slično, kod klasifikacije 4122.

Iz sektora turizma

1. Turistički i informativni /e posrednici/e za putovanja, kod

klasifikaciije 4221.01;

Iz mašinskog sektora

1. Automehanićar/automehanićarka, kod klasifikacije 7231.02;

Iz sektoria hitne službe

1. Protivpožarac, kod klasifikacije 5161.

Kandidati mora da ispune sledeće uslove:

- Imaju relevantnu kvalifikaciju

- Da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godine u odgovarajućoj

oblasti,

- Da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanje, menadžment ili slično,

- Da imaju završene obuke za procenu, razvoj kurikulluma, razvoj programa,

- Da imaju saznanje o razvoju profesionalnih kvalifikacija i tržište rada,

- Da poznaju informacionu tehnologiju,

- Poželjno je da znaju Engleski jezik

Zadaci i odgovornosti:

- Odabrani stručnjaci potpisaće poverljivi ugovor sa NAK

- Razmatraju aplikacije i kompletnu dokumentaciju ponuđača za POO o validnosti kvalifikacija i

akreditaciju institucija

- Obavlja posete na terenu

- Sarađuje sa drugim članovima grupe, diskutuju i usklađuju svoje stavove.

- Doprinose u pripremanju izveštaja koji određuje njihova saznanja i preporuke u vezi validnosti

kvalifikacija i akreditaciju institucije.

- Izveštavaju direktora NAK-a

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove, da svoj CV i preporuke mogu dostaviti u:

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani b.b Studentski Centar Priština.

Email: donjeta.nimani@rks-gov.net

Tel: 038-212-595

Rok za dostavu aplikacija je: Od 27.05.2013 do 14.06.2013.