Konkurs

Nacionalni Autoritet Kualifikacija obaveštava da je otvoren konkurs za angažovanje stručnjaka po ugovoru za posebne usluge, a koji ċe biti deo panela stručnjaka koji proveravaju valjanost profesionalnih standarda odobrenih od strane Saveta za Obrazovanje i Stručno Osposobljavanje za sledeće profile:

Sektor stočarstva

1. Tehničar stočarstva

Sektor veterinarstva

1. Tehničar veterinarstva

Sektor zdravstva

1. Zubni tehničar

Potrebno je da kandidati ispunjavaju sledeċe uslove:

- Da poseduju odgovarajuċu visokoškolsku kvalifikaciju;

- Da su kvalifikovani i da poseduju desetogodišnje profesionalno iskustvo iz odgovarajuċe

oblasti;

- Da poseduju najmanje pet godina radnog iskustva u obrazovanju, menadžmentu i sl;

- Da su završili trening za vrednovanje, razvoj kurikuluma , razvoj planova i programa;

- Da imaju znanje iz oblasti informativne tehnologije.

 

Zadaci i obaveze:

 

- Izabrani eksperti ċe potpisati poverljiv ugovor sa NAK,

- Razmatraċe profesionalne standarde i upoređivaċe ih sa Uputstvom za razvoj i verifikovanje

profesionalnih standarda i ostalim dokumentima NAK-a;

- Realizovaċe posete na terenu,

- Sarađivaċe, diskutovaċe i usklađivaċe svoje stavove sa ostalim članovima panela,

- Učestvovaċe u izradi izveštaja o faktičnom stanju i davanje preporuka koje su u vezi sa

verifikovanjem standardima

- Podnose izveštaj direktoru NAK -a.

 

Potstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju navedene uslove da CV i preporuke mogu da dostave na adresu:

 

Nacionalni Autoritet Kvalifikacija ,

Ul. Agim Ramadani p. n, Studentski centar , Priština.

 

Ili Email: donjeta.nimani@rks-gov.net

 

Tel: 038- 212 595

Vreme apliciranja: Od 24.10.2013 do 13.11.2013.

 

Za više infirmacija obratite se sledeċoj web stranici: www.akk-ks.net