Konkurs

Nacionalni Autoritet   Kualifikacija obaveštava da je otvoren konkurs za angažovanje  stručnjaka po ugovoru za posebne usluge, a  koji ċe biti deo panela stručnjaka koji   proveravaju  valjanost profesionalnih standarda odobrenih od strane Saveta za Obrazovanje i Stručno Osposobljavanje za sledeće profile:

Iz sektora javne bezbednosti

  1. Novi  policijski službenik
  2. Službenik probacione službe 
  3. Istražitelj i inspektor Kosovskog policijskog inspektorata
  4. Službenik korektivne službe 
  5. Carinski službenik
  6. Vatrogasac

Privredni sektor

  1. Menadžer mikro i malih preduzeća (Osnivač biznisa).

 

Potrebno je da kandidati ispunjavaju sledeċe uslove:

- Da poseduju odgovarajuċu visokoškolsku kvalifikaciju;

- Da su kvalifikovani i da poseduju  desetogodišnje profesionalno iskustvo iz odgovarajuċe

  oblasti;

- Da poseduju najmanje 10 godina radnog iskustva u obrazovanju, menadžmentu i sl;

- Da su završili trening za vrednovanje, razvoj kurikuluma , razvoj planova i programa;

- Da imaju znanje iz oblasti informativne  tehnologije.

 

Zadaci i obaveze:

 

- Izabrani eksperti ċe potpisati poverljiv ugovor sa NAK,

- Razmatraċe  profesionalne standarde i upoređivaċe ih sa Uputstvom za razvoj i verifikovanje    

  profesionalnih standarda i  ostalim dokumentima  NAK-a;

- Realizovaċe  posete na terenu,

- Sarađivaċe, diskutovaċe  i usklađivaċe svoje stavove  sa ostalim članovima panela,

- Učestvovaċe u izradi izveštaja o faktičnom stanju i davanje preporuka koje su u vezi sa  

  verifikovanjem standardima

- Podnose izveštaj direktoru NAK -a.

 

Potstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju navedene uslove da CV i preporuke mogu da dostave na adresu:

 

Nacionalni Autoritet Kvalifikacija ,

Ul. Agim Ramadani p. n, Studentski centar , Priština.

 

Ili Email: donjeta.nimani@rks-gov.net


Tel: 038- 212 595

Vreme apliciranja: Od  28.04.2014  do 19.05.2014.


Za više infirmacija obratite se sledeċoj web stranici: www.akk-ks.net