Nacionalni Okvir Kvalifikacija

Nacionalni Okvir kvalifikacija je važan sastavni deo u okviru reforme sistema kvalifikacija na Kosovu. Namera je da se poboljša pristup radu i daljem učenju, obezbeđujući da kvalifikacije budu u skladu sa zahtevima za zapošljavanje, da ispune zahteve pojedinaca, privrede, obrazovnih i institucija za osposobljavanje.  NOK će podržati kvalitetna poboljšanja u razvoju kvalifikacija koja su zasnovana na standardima i rigoroznom osiguranju kvaliteta. NOK pruža transparentnost sistema nacionalnih kvalifikacija, pojašnjavajući prirodu kvalifikacija, povezanost kvalifikacija i pružajući osnovu za dostignuća u svim delovima obrazovnog sistema. NOK će podržavati napredak i stalno učenje tokom čitavog života putem staza obrazovanja i osposobljavanja u okviru sistema. NOK takođe pruža pristup fleksibilnom učenju, fokusiranom u skladu sa zahtevima pojedinaca za zaposlenje otvarajući mogućnosti za priznanje prethodnog obrazovanja. NOK je razvijen u skladu sa Evropskim Okvirom Kvalifikacija (EOK) i stvara osnovu za saradnju i uzajamno priznavanje kvalifikacija između NOK-a i EOK-a.

Nacionalni okvir kvalifikacija i Nacionalni autoritet kvalifikacija su osnovani u skladu sa zakonom o nacionalnim kvalifikacijama (Zakon 03 / L-060). Nacionalni autoritet kvalifikacija ima upravni odbor koji se sastoji od 13 članova iz nadležnih ministarstava, univerziteta, socijalnih partnera, nevladinih organizacija i drugih privatnih provajdera. Ovaj savet snosi odgovornost za strateško upravljanje NOK-om.

Osnovna struktura okvira se sastoji od osam nivoa u kojima mogu biti postavljene kvalifikacije i moduli. Svaki nivo NOK-a je definisan sa po jednom formulacijom opisivaća nivoa. Ovi opisivaći nivoa su  podeljeni u tri komponente: znanje, veštine i kompetentnost.  

Okvir obuhvata sve vrste i nivoe kvalifikacija i sertifikacija u kome će  svaki nivo okvira sadržati kvalifikacije različitih veličina i ove kvalifikacije će biti izrađene za različite namene.

Sve kvalifikacije i / ili moduli u NOK-u trebaju imati osigurani kvalitet kao i mehanizme procene, sprovodljive radi osiguranja da su one korektne i objektivne, fleksibilne, važeće, pouzdane, dovoljne, praktične, ekonomične i transparentne. Da bi se obezbedio kvalitet, institucije trebaju razviti i kombinovati unutrašnje i spoljne kontrole i biti izložene spoljašnjoj kontroli od strane nadležnog organa. NAK i druge relevantne institucije će igrati važnu ulogu u jačanju spoljnih mehanizama  u procesu osiguranja kvaliteta.

Zakon o Nacionalnim Kvalifikacijama (član 3, stav 3) pojašnjava da će aspekti odgovornosti NAK-a biti  zajednički u odnosu na druge institucije - "Nacionalni Autoritet Kvalifikacija stvoren u skladu sa odredbama ovog zakona reguliše izdavanje kvalifikacija unutar Okvira, sa izuzetkom kvalifikacija koje su regulisane odredbama Zakona o Visokom Obrazovanju i kvalifikacija koje su tačnije regulisane odredbama drugih zakona”.

Operativna odgovornost za NAK je zajednička za tri ovlašćene institucije:

  • NAK za kvalifikaciju obrazovanja i stručnog  osposobljavanja;
  • Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) za kvalifikaciju opšteg obrazovanja;
  • Agencija Kosova za Akreditaciju za Kvalifikaciju Visokog Obrazovanja.

Za NOK, sve tri institucije rade u skladu sa zajedničkim načelima, praksama i kriterijumima glavnih funkcija NOK-a: verifikaciju standarda profesije, validaciju kvalifikacija; akreditaciju institucija radi pružanja ovih kvalifikacija: kao i procenu osiguranja kvaliteta i sertifikacije. 

Nadležne institucije NAK, AKA i MONT imaju posebne uloge u vezi sa razvojem, validacijom, akreditacijom, procenom i sertifikacijom različitih vrsta kvalifikacija. Ovo je važno načelo upravljanja NOK-om jel su ove uloge i odgovornosti određene po vrstama kvalifikacija i nivoa kvalifikacija.

Struktura upravljanja NOK-om je predstavljena u sledećem:

Strateško Upravljanje Okvirom

Upravni Savet NAK-NOK-om

Predstavnici ministarstava, univerziteta, društvenih partnera, NVO-a & privatnih sektora

Operativno upravljanje okvirom

Rad u skladu sa zajedničkim načelima, praksama i kriterijumima za glavne funkcije:

MONT

Kvalifikacije Opšteg Obrazovanja

NAK

  Stručne kvalifikacije svih vrsta

NOOK/AKA

Kvalifikacija Institucija Visokog Obrazovanja

Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK) je izrađen u 2011 od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), uz podršku "EU KOSVET -V-" i sa finansiranjem iz Evropske unije (EU).

Izrada NOK je izvršena od strane osoblja NAK, uz podršku raznih stručnjaka i konsultanata. U tom procesu su takođe doprineli i relevantnih akteri, kao što su Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije i linijska ministarstva: Ministarstvo rada i socijalne zaštite, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo trgovine i industrije, Ministarstvo finansija. Isto tako, pomogla je i  Kosovske agencije za akreditaciju, Agencija za stručno obrazovanje i usavršavanje odraslih, Privredna komora, Američka privredne komore, Handikos, Stručne škole, Javni univerziteti, Privatni fakulteti, Centar za stručno usavršavanje i drugi socijalni partneri. Podršku su takođe pružili i raznim Evropske organizacije naši razvojni partneri.

Pregled i dopuna NOK je počela u 2017. Pregledani i dopunjeni dokument NOK  uključuje promene i događanja u nacionalnom sistemu kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada na Kosovu i u skladu sa politikom i dešavanjima u EU.

Pregled i dopuna ovog dokumenta je podržana od strane "DVV International" - kancelarije na Kosovu.

NOK je usvojen od strane Upravnog saveta Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije u 2019.

NAK će se stalno starati za implementaciju NOK na Kosovu i adresiraće zahteve i potrebe nacionalnog sistema kvalifikacija u budućnosti.