Partneri

Aleanca Kosova za Biznis

Aleanca Kosova za Biznis: je najveće udruženje poslovnih društva i poslovnih pojedinaca na Kosovu. Osnivana godine 2002, AKB uključuje 28 poslovnih društva sa više od 9500 članova.
Za više informacija pristupite sledećoj web stranici:

http://www.akb-ks.org/index.html

________________________________________________________________

Univerzitet Prištine

Univerzitet prištine je osnivan prema zakonu o Zasnivanju Univerziteta Prištine, koji je odobren od Skupštine Socijalističke Pokrajne Kosova, 18 novembra 1969. Osnivanje Univerziteta Prištine je istoričan događaj za narod Kosova, kao i za sav Albanski narod. Upravni odbor Univerziteta Prištine održan je 13 februara 1970, dok dva dana docnije, 15 februara 1970, održan je solemni sastanak Skupštine tako da je taj datum određen kao dan Univerziteta Prištine.
Za više informacija pristupite sledećoj web stranici: 

www.uni-pr.edu
_________________________________________________________________

Privredna Komora Kosova 

Privredna Komora Kosova je najsnažnija asocijacija biznisa na Kosovu. Osnivana 1962 od Skupštine Kosova, PKK je jedini zakonski zastupnik interesa poslovne zajednice Kosova. Privredna Komora Kosova je neprofitabilna organizacija, nezavisna i profesionalna koja lobira i radi s glavnim ciljem razvoja ekonomije tržišta, preduzimaštva i porasta konkurentnih sposobnosti svojih članova. PKK je angažovana da brani i zastupa na najboljem načinu interese svojih članova, da savetuje početna poslovanja, da obezbeđuje profesionalnu pomoć svojih članova posebno u promovisanju investicija i ekonomskog razvoja Kosova.

 

Za više informacija pristupite sledećoj web stranici:

http://www.oek-kcc.org

Britanski Savet na Kosovu

Za više informacija pristupite sledećoj web stranici:
 www.britishcouncil.org/kosovo.htm

Ministarstvo Rada i Socijalnog Staranja

Od zasnivanja Vlade Kosova, marta 2002, do danas, Ministarstvo Rada i Socijalnog Staranja, maksimalno je angažovano, za olakšanje socijalnih problema, obezbeđivanju potrebnih usluga za sve zaposlene na Kosovu, kao i za stvaranje uslova za lica koje traže posao da bi se osposobili u odnosnim profilima zahtevanih od tržišta rada.

Za više informacija pristupite sledećoj web stranici:

http://www.ks-gov.net/mpms/Home.aspx

Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije

Za više informacija pristupite sledećoj web stranici:
http://www.masht-gov.net/advCms/#id=1

Kosovska Agencija za Akreditaciju

Kosovska Agencija za Akreditaciju osnivana je od MONT u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju (2003/14) na Kosovu. Agencija vrši neprofitabilne profesionalne nezavisne delatnosti u institucijama visokog obrazovanja (IVO) na Kosovu i garantuje kvalitet obrazovnog rada i naučnih istraživanja.
KAA je javna agencija za procenjivanje kvaliteta institucija visokog obrazovanja kako javnog tako i privatnog, i posredstvom procesa akreditacije podržava razvoj kvaliteta u ovim institucijama.

Za više informacija pristupite sledećoj web stranici:
www.akreditimi-ks.org/ 
_________________________________________________
Ministarstvo Ekonomije i Finansija

Za više informacija pristupite sledećoj web stranici:

http://www.mef-rks.org