Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije (NAK)

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije je javni i nezavisni organ u saobraznosti sa zakonom o nacionalnim kvalifikacijama na Kosovu. NAK je osnivan od Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT), i deluje u skladu sa dogovorom Kancelarije Premijera i drugih relevantnih ministarstva.

NAK je sačinjen od upravnog odbora od 13 članova, koji zastupaju ministarstva, organizacije društvenih partnera i sveučilišta. 

Važan elemant nacionalnog sistema kvalifikacija na Kosovu, biće Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije. Ovaj je organ zasnivan kao rezultat odobrenja zakona o kvalifikacijama. Odgovornost organa biće nadgledanje nacionalnih kvalifikacija zajedno sa Ministarstvom Obrazovanja, Nauke i tehnologije, Kosovskom Agencijom za Akreditaciju i drugimm profesionalnim organima, odobrenje dobijeno s tim ciljem od strane Vlade. Posebno, biće odgovorno za stručno osposobljavanje.

Objektivi:

NAK će:

-       odrediti vrste i nivoe certifikacija i diploma, koje će biti uključene u NOK

-       odobriti predložene kvalifikacije, za ukljuenje u NOK (odobriti uređenja standarda, ocenjivanja i certifikaciju, za svaku kvalifikaciju u NOK)

-       akreditovati i nadgledati organe ocenjivanja

-       ukinuti akreditaciju neodgovornih organa, ako bude potrebno

-       izvršiti spoljnu sigurnost kvaliteta, koja vodi do dodele kvalifikacija u NOK

-       tretirati podneske/žalbe kandidata u vezi sa osporljivim odlukama ocenjivanja

-       odobriti certifikacije i diplome, izdatih za kvalifikacije u NOK

-       održavati bazu podataka i dokumentiranu evidenciju proverljivih kvalifikacija u NOK kao i drugih izdatih certifikacija i diploma

Sve kvalifikacije u NOK moraju imati jasne rezultate, koji će biti predmet ocenjivanja za obezbeđiivanje kvaliteta. Razne institucije/provajderi mogu podneti njihove kvalifikacije u okviru, dok će Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije odrediti koje profesionalne kvalifikacije mogu biti ubačene u Nacionalnom Okviru Kvalifikacija.

NAK, takođe će akreditovati institucije za ocenjivanje učenika i izdavanje certifikacija za kvalifikacije u NOK.

Misija NAK je nadgledanje i razvoj Nacionalnog Okvira Kvalifikacija u kontekstu

celoživotne nastave u partnerstvu sa učenicima/kandidatima, poslodavaocima i provajderima nastave i stručnog osposobljavnja u svim nivoima i u skladu sa potrebama i zahtevima društva i privrede.

Vizija NAK je stvaranje kvalitetnog, poverljivog i transparentnog naiconalnog sistema kvalifikacija s ciljem povećanja mogućnosti nacionalnog i međunarodnog mobiliteta.