15.03.2019

Na osnovu člana 12, stav 4 Zakona o civilnoj službi br. 03 / L-149, na osnovu potrebe za funkcionisanje i izvršavanje dužnosti i obaveza, Nacionalno autoritet za kvalifikacije (NAK) objavljuje Konkurs " Ugovor o posebnim uslugama" za zainteresovane i kvalifikovane kandidate za radno mesto:

Nacionalni Okvir Kvalifikacija

Osnovna struktura sačinjena je od osam nivoa koje kvalifikacije, moduli i svaka druga komponenta kvalifikacija može izabrati. Svaki nivo NOK je određen sa..Vise...

Vodić

Nacionalni Okvir Kvalifikacija zasniva se na tri paketa izvora koji omogućuju detaljne direkcije za razvoj i sprovedbu profesionalnih kvalifikacija na bazi kriterijuma... Vise...

Publikacije

Ovde možete naći sve odluke upravnog odbora za kvalifkacije, objave za stručnjake, obrazce za validaciju i akreditaciju, plan rada kao i razne materijale za promovisanje Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije Vise...