Eu Kosvet V

Razvoj obezbeđivanja kvaliteta, akreditacija razvoj AKK & NOK na Kosovu - “EU Kosvet V” 2009/216-809

CILJ PROJEKTA

 

Projekat će na specifičnom načinu podržavati razvoj sistema za obezbeđivanje kvaliteta, kvalifikacija i akreditacije na Kosovu, posebno u obrazovanju i stručnom osposobljavanju (‘OSO). Podržavat će razvoj i povećanje kapaciteta Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije na Kosovu i sprovođenje Nacionalnog Okvira kvalifikacija u skladu i saobraznosti sa Evropskim Okvirom Kvalifikacija (‘EOK’).

OPŠTI CILJ

Podrška vlade Kosova s ciljem poboljšanja kvaliteta efikasnosti obrazovanja za celoživotno učenje i perspektivi zaposlenja.

ZADATAK 1: Kvalifikacije

Ažuriranje politika i kreiterijuma za nivelizaciju i uređenje kvalifikacija shodno novom nacionalnom okviru.
ZADATAK 2:
Podržavati odnosnu beneficijarnu stranku, razvoj i ocenjivanje kvalifikacija u OSO.
ZADATAK 3:
Analiza rada za razvoj standarda rada i elaboraciji kvalifikacija.
ZADATAK 4:
Elaboracija i testiranje okvira za obezbeđivanje kvaliteta za OSO.
ZADATAK 5:
Senzibilizacija, komunikacija i raspodela rezultata projekta.

DRUGO:

Institucionalna senzibilizacija i povečanje kapaciteta za beneficijarne institucije i važne stranke.

REZULTATI 1:

Izrada osnovnog materijala i operativnih oruđa u pogledu zakonskog okvira za kvalifkacije i obezbeđivanje kvaliteta OSO, zakona za nacionalne kvalifikacije i stvaranje efikasnosti u obezbeđivanju kvaliteta na Kosovu i sprovedba nacionalnog okvira kvalifikacija.

REZULTAT 2:

Razviti i sprovesti zakonski okvir i infrastrukturu za akreditaciju provajdera OSO, sa određenim nacionalnim standardima i sa sistemom za nadgledanje i razmotrenje kvalifikacija OSO u skladu sa Evropskim Okvirom Kvalifikacija (‘EOK’)

REZULTAT 3:

Izrada i napredak kvalifikacija VET, materijala obrazovnog programa, priručnika i vodića za obezbeđivanje kvaliteta.

REZULTAT 4:

Ojačati i razviti tehnički i administrativni kapacitet Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije,  institucija i drugih relevantnih beneficijarnih partnera koji čini deo akreditacije i kvaliteta.

REZULTAT 5:

Senzibilizacija šire javnnosti u pogledu uloge i funkcija sistema za obezbeđivanje kvaliteta,  NAK i NOK i učešće u sprovođenju Nacionalnog Okvira Kvalifikacija (NOK)

Ciljne grupe

Ministartvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) u opštem smislu upućuje se kao “glavna beneficijarna stranka”. 

 

Usled opšteg učešća NOK, svi sektori ministarstva potencijalno imaju interesa u projektu, uključivši opšte obrazovanje i visoko obrazovanje. Međutim, specifičan cilj sektora OSOu svim zadatcima projekta je da sektor OSO u MONT mora imati centralnu ulogu u svim aktivnostima projekta.

Moramo naglasiti da sektori za posebne potrebe obrazovanja mora se proceniti kao specifična beneficijarna stranka u jednom aktivnosti u zadatku 2.3.

Druge institucije koje imaju glavnu ulogu u svim zadatcima projekta su:

 • Nacionalni Autoritet za kvalifikacije (NAK);
 • Savet za obrazovanje i Stručno Osposobljavanje (SOSO).

Opšti uslovi uključivši druge beneficijare projekta kao:

 • Ministarstvo Rada i Socijalnog Staranja (MRSS);
 • Institucije centralnog nivoa uopšte i OSO uključivši inspektorate kao i odgovorne stranke za razvoj certifkacija i kvalifkacija u pogledu obezbeđivanja kvaliteta zajedno sa svim organizacijama i poslodavaoca i profesionalnih asocijacija;
 • Društveni partneri-  Privredna Komora Kosova (PKK) i Udruženje Nezavisnih Sindikata Kosova (UNSK);
 • Nastavnici i studenti;
 • Lokalne zajednice, uključuivši predstavnike zajednica i osoba sa ograničenim sposobnostima, koji su krajnji dobitnici asistencije.
 • Nadgledanje pitanja/ključnih rezultata
 • Dole naneta tabela predstavlja ključna pitanja.

Strategija raspodele i lansiranje održano decembra 2009

 

Plan obuke za sporvedbu

 

Dokumentacija politike i operativni plan NOK

 

Direktive i nacionalni priručnik

 

Javna rasprava oko politike i postupaka NOK

 

Studijsko putovanje oko NAK

 

Okvir za obezbeđivanje kvaliteta za razvijeno OSO

 

Metodologija i direktive za profesionalno analiziranje

 

Prioritetne kvalifikacije

 

Web stranica NOK

 

Poseta o nadgledanju za vođstvo NOK

 

Studijsko putovanje u pogledu akreditacije

 

Profesionalni standardi za osnovne kvalifikacije

 

Prioritetne kvalifikacije prilagođene za potrebe studenata sa ograničenim sposobnostima

 

Izrađeni postupci politika za akreditaciju/prenos bodova

 

Finalna konferencija raspodele

 

Glavni principi za uspeh projekta:

 • Podela odgovornosti u MONT, NAK i drugim relevantnim strankama
 • Pristup vođen na osnovu zahteva, potreba poslovanja, tržišta rada i društva u celini;
 • Valorizacija kadrova
 • Obuhvaćenje
 • Transparentnost i fleksibilnost, s cljem promovisanja kretanja, prilagođavanja i preduzimaštva u tržištu rada uopšte;
 • Celina
 • Platforma za dugoročnu inovaciju
 • Kvalitet za povećanje standarda i udovoljavanje izazova međunarodne konkurencije
 • Međunarodno priznanje bazirano na najboljim Evropskim postupcima i obezbeđivanje usklađenosti sa EU
 • Senzibilizacija u pogledu svim komponenta i povezanih pitanja, posebno u pogledu društvenog uključenja, spolnih i zainteresovanih grupa društva.

Strategija

 • Izgrada poverenja
 • Promovisanje maksimalnog prava za iskorišćavanja projekta
 • Ohrabrenje  i zdrav dijalog između relevantnih stranka
 • Rad sa pomešanim ekipama EU kao i sa regionalnim i nacionalnim stručnjacima
 • Obezbeđivanje neprekidnosti i održivosti u dogo ročnom smislu
 • Delotvnorno rukovođenje projekta
 • Obezbeđivanje kvaliteta projekta
 • Svakodnevno posvećenje celoživotnog učenja i progres u pravcu dalje integracije u EU

Početn faza

 • Nominacija koordinatora MONT
 • Ažuriranje statusa i plana institucionalnog razvoja NAK i SOSO
 • Osnivanje radnih grupa za NAK I SOSO: razmotrenje pod-komisija i dozvola za promene ako u slučaju da bude potrebno
 • Razmotrenje strateške grupe za obezbeđivanje kvaliteta na osnovu završenog rada u KOSVET II i osnivanje strateške grupe SC
 • Određivanje opštih uslova za sve uključene radne grupe
 • Odobrenje na osnovu zajedničkog razumevanja definicije ‘osnovnih” kvalifikacija za zadatak 2.2
 • Plan za valorizaciju kadrova i potreba obuke za aktivnosti povezanih sa institucionalnom izgradnjom
 • Kancelarija
 • Tim

EU KOSVET V

Datum počeka: 01 septembar 2009

Datum završetka: 21 decembar 2011