Formularët

  • Formulari për Validim të Kualifikimit/Modulit
  • Formular për Akreditim si Institucionit Ofrues dhe/ose Vlerësues dhe Lëshues të Kualifikimit
  • Udhëzues për t’ju ndihmuar në plotësimin e Aplikacionit për Validim të kualifikimeve dhe Aplikacionit për Akreditim të institucioneve që ofrojnë vlerësojnë dhe lëshojnë kualifikime 
  • Udhëzues i Autoriteti Kombëtar të Kualifikimeve (AKK) për ofruesit/institucionet për aplikimin në proceset e Validimit dhe Akreditimit (V&A) si dhe informata rreth procedurave të zhvillimit të Standardit të Profesionit (SP)

Dokumente per shkarkim

Udhëzues për Ofruesit - AKK 2019
Aplikacioni për akreditim
Aplikacioni për validim të kualifikimit ose modulit