Formularët

  • Formulari për Validim të Kualifikimit/Modulit
  • Formular për Akreditim si Institucionit Ofrues dhe/ose Vlerësues dhe Lëshues të Kualifikimit
  • Udhëzues për t’ju ndihmuar në plotësimin e Aplikacionit për Validim të kualifikimeve dhe Aplikacionit për Akreditim të institucioneve që ofrojnë vlerësojnë dhe lëshojnë kualifikime 
  • Udhëzues i Autoriteti Kombëtar të Kualifikimeve (AKK) për ofruesit/institucionet për aplikimin në proceset e Validimit dhe Akreditimit (V&A) si dhe informata rreth procedurave të zhvillimit të Standardit të Profesionit (SP)

Dokumente per shkarkim

Aplikacioni për Akreditim si Institucion Ofrues dhe ose Vlerësues dhe Lëshues të Kualifikimit
Aplikacioni per Validim te Kualifikimit ose modulit
Udhëzues për t’ju ndihmuar në plotësimin e Aplikacionit për Validim dhe Akreditim
Udhezues për Ofruesit-Institucionet