Qasja ne dokumente zyrtare

Për dokumente zyrtare ju lutemi kontaktoni : donjeta.nimani@rks-gov.net@rks-gov.net

Dokumente per shkarkim

Ligji për qasje në dokumentet publike
Formulari për qasje ne dokumentet publike