Qasja ne dokumente zyrtare

Për dokumente zyrtare ju lutemi kontaktoni : milot.hasangjekaj@rks-gov.net

Dokumente per shkarkim

Ligji per qasjen ne dokumentet publike