SHPALLJE E REZULTATEVE TË PROCEDURËS SË KONKURSIT

Të nderuar/a,

Pas përfundimit të procedurës së konkursit të jashtëm dhe aprovimit të rezultatit të komisionit
përzgjedhës, ju informojmë me rezultatin e testimit me shkrim dhe me gojë si në vijim:

Nr. rendor

Emri dhe mbiemri

Piket totale të fituara

1

Pakize Isufaj

82.75%

2

 

Egzon Mehmeti

 

74.7 %

3

Qendresa Mujaj

66.8 %

 

Komisioni ka rekomanduar kandidatin me numër rendor një (1) të emërohet në këtë pozitë.

Duke ju falënderuar për pjesëmarrjen tuaj ne procesin e konkursit, ju dëshirojmë suksese në të ardhmen. Procedura për kandidatin e rekomanduar, përfundon zyrtarisht pas nënshkrimit të Aktit të Emërimit nga Udhëheqësi më i lartë Administrativ

Njoftim: Duke u bazuar në nenin 43 pika 1 dhe 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Rekrutimin në Shërbimin Civil ju informojë se një nëpunës civil ose kandidat në një procedurë të rekrutimit është i pasuksesshëm dhe nuk emërohet në pozitën përkatëse dhe ai/ajo mendon se emërimi i një personi tjetër në atë pozitë nuk është bërë në bazë të meritës ose është bërë si pasojë e parregullsive në zbatimin e rregullave dhe procedurave, ai/ajo mund të ankohet me shkrim në Komisionin për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave, i cili e shqyrton dhe vendos për ankesën brenda 30 ditëve nga data në të cilën vendimi për përzgjedhje dhe emërim shpallet për kandidatët nga institucioni përkatës.

Me Respekt!