Njoftim

ANULOHET konkursi per poziten Zyrtar i larte ligjor ne Autoritetin Kombetar to kualifikimeve to sipas konkursit to shpallur me date 13. 09. 2019. 

Nga aplikuesit ne konkurs kerkojrne mirekuptim.

Ne baze te nenit 11 dhe nenit 12, paragrafi 1.2, te Ligjit per Sherbyesit Civil nr.03/L-149; nenit 15 te Rregullores nr. 02/2010 per Procedurat e rekrutimit ne Sherbimin Civil dhe nenit 11, paragrafit 2 te Ligjit per Kualifikimet Kombetare, Autoriteti Kombetar i Kualifikimeve nxjerr: 

VENDIM

I. Komisioni Perzgjedhes i Sherbimit Civil (KPShC) nxjerre vendim per anulitn te konkursit per poziten si ne vijim:

    • JP00040548 pozita: Zyrtar i larte ligjor.

II. Anulimi behet per arsye se asnjeri nga kandidatet qe i jane nenshtruar testit me shkrim, nuk kane arrite kriterin e kalueshmerise sic eshte percaktuar me Rregulloren nr. 02/2010 per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil.

III. Vendimi hyn ne fuqi diten e nenshkrimit.

Vendimi u dergohet:
        -Anetareve te Komisionit perzgjedhes;
        -Arkivit te AKK

Njoftimi

Njoftimi