SHPALLJE E REZULTATEVE TË PROCEDURËS SË KONKURSIT

Pozita: Zyrtar i lartë për teknologji informative dhe logjistikë
Numri i referencës së pozitës: JP00040525
Lloji i Emërimit                      Me afat të pacaktuar (i karrierës)
Data:                                   04/ 02 / 2020

Të nderuar/a,


Pas përfundimit të procedurës së konkursit të jashtëm dhe aprovimit të rezultatit të komisionit përzgjedhës, ju informojmë me rezultatin e testimit me shkrim dhe me gojë si në vijim:

Nr. rendor

 

Emri dhe mbiemri

Piket totale të fituara

1

 

Vilzan Arifaj

74.7%

2

 

 

Ali Krasniqi

 

72.3%

3

 

Betim Ismaili

66.35%

 

Komisioni ka rekomanduar kandidatin me numër rendor një (1) të emërohet në këtë pozitë.
Duke ju falënderuar për pjesëmarrjen tuaj ne procesin e konkursit, ju dëshirojmë suksese në të ardhmen. Procedura për kandidatin e rekomanduar, përfundon zyrtarisht pas nënshkrimit të Aktit të Emërimit nga Udhëheqësi më i lartë Administrativ

Njoftim: Duke u bazuar në nenin 43 pika 1 dhe 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Rekrutimin në Shërbimin Civil ju informojë se një nëpunës civil ose kandidat në një procedurë të rekrutimit është i pasuksesshëm dhe nuk emërohet në pozitën përkatëse dhe ai/ajo mendon se emërimi i një personi tjetër në atë pozitë nuk është bërë në bazë të meritës ose është bërë si pasojë e parregullsive në zbatimin e rregullave dhe procedurave, ai/ajo mund të ankohet me shkrim në Komisionin për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave, i cili e shqyrton dhe vendos për ankesën brenda 30 ditëve nga data në të cilën vendimi për përzgjedhje dhe emërim shpallet për kandidatët nga institucioni përkatës.
Me Respekt!