Konkurs

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve njofton se është hapur konkursi për aplikim të ekspertëve me marrëveshje për shërbimet e veçanta, për t’u bashkuar me panelet e ekspertëve që  ndërmarrin veprimtari për verifikimin e standardeve të profesionit si dhe në procesin e validimit të kualifikimeve dhe akreditimit të Instituconeve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional për:

Teknologji ushqimore

Ndihmës kuzhinier

Bërës Ëmbëlsirash

Picaman

Makineri

Automekanik

Gjuhë italiane

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

Të kenë kualifikim përkatës të arsimit të lartë;

Të jenë të kualifikuar dhe të kenë përvojë profesionale së paku 10 vite në fushën përkatëse;

Të kenë së paku 5 vjet përvojë pune në arsim, menaxhim apo të ngjashme;

Të kenë përfunduar trajnime për vlerësim, zhvillim të kurrikulit, zhvillim të programeve;

Të kenë njohuri të teknologjisë informative.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Ekspertët e përzgjedhur do të nënshkruajnë kontratë konfidenciale me AKK,

Shqyrtojnë aplikacionet dhe gjithë dokumentacion e ofruesve të AAP për akreditim të institucioneve,

Realizojnë vizita në terren,

Bashkëpunojnë me anëtarët e tjerë të panelit, diskutojnë dhe harmonizojnë qëndrimet e tyre,

Kontribuojnënë përgatitjen e një raporti që përcakton të gjeturat (gjetjet) dhe rekomandimet në lidhje me akreditimin e institucioneve,

I raportojnë Drejtorit të AKK.

 

Inkurajohen të gjithë të interesuarit të cilët i plotësojnë kushtet, ti paraqesin dokumentet si në vijim:

CV në formatin europass;

Diplomat dhe certifikatat;

Referencat.

 

Dokumentet që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e lartëcekura nuk do të shqyrtohen. Aplikimi bëhet vetëm në formë elektronike tek donjeta.n.gashi@rks-gov.net.

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve,

Rr. Agim Ramadani p.n, Qendra e Studentëve , Prishtinë.

Tel: 038- 212 595

Afati i aplikimit: Nga data 04.12.2019 deri 12.12.2019.

Për më shumë klikoni:www.akkks.rks-gov.net

 

 

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve njofton se është hapur konkursi për aplikim të ekspertëve me marrëveshje për shërbimet e veçanta, për t’u bashkuar me panelet e ekspertëve që  ndërmarrin veprimtari për verifikimin e standardeve të profesionit si dhe në procesin e validimit të kualifikimeve dhe akreditimit të Instituconeve të Arsimit dhe Aftësimit Profesionalpër:

·        Teknologjiushqimore

ü  Ndihmëskuzhinier

ü  BërësËmbëlsirash

ü  Picaman

·         Makineri

ü  Automekanik

·         Gjuhëitaliane

 

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

Ø  Të kenë kualifikim përkatës të arsimit tëlartë;

Ø  Të jenë të kualifikuar dhe të kenë përvojë profesionale së paku 10 vite në fushën përkatëse;

Ø  Të kenë së paku 5 vjet përvojë pune në arsim, menaxhim apo tëngjashme;

Ø  Të kenë përfunduar trajnime për vlerësim, zhvillim të kurrikulit, zhvillim tëprogrameve;

Ø  Të kenë njohuri të teknologjisëinformative.


Detyrat dhe përgjegjësitë:

Ø  Ekspertët e përzgjedhur do të nënshkruajnë kontratë konfidenciale meAKK,

Ø  Shqyrtojnë aplikacionet dhe gjithë dokumentacion e ofruesve të AAP për akreditim të institucioneve,

Ø  Realizojnë vizita nëterren,

Ø  Bashkëpunojnë me anëtarët e tjerë të panelit, diskutojnë dhe harmonizojnë qëndrimet e tyre,

Ø  Kontribuojnë     në përgatitjen e një raporti që përcakton të gjeturat (gjetjet) dhe rekomandimet në lidhje me akreditimin einstitucioneve,

Ø  I raportojnë Drejtorit tëAKK.

 

 

Inkurajohen të gjithë të interesuarit të cilët i plotësojnë kushtet, ti paraqesin dokumentet si në vijim:

Ø  CV në formatineuropass;

Ø  Diplomat dhecertifikatat;

Ø  Referencat.

 

 

Dokumentet që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e lartëcekura nuk do të shqyrtohen. Aplikimi bëhet vetëm në formë elektronike tek donjeta.n.gashi@rks-gov.net.

 

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve,

Rr. Agim Ramadani p.n, Qendra e Studentëve , Prishtinë. Tel: 038- 212 595

Afati i aplikimit: Nga data 04.12.2019 deri 12.12.2019. Për më shumë klikoni:www.akkks.rks-gov.net