KONKURS

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve njofton se është hapur konkursi për aplikim të ekspertëve me marrëveshje për shërbimet e veçanta, për t’u bashkuar me panelet e ekspertëve që ndërmarrin veprimtari për verifikimin e standardeve të profesionit si dhe në procesin e validimit të kualifikimeve dhe akreditimit të Instituconeve të Arsimit dhe Aftesimit Profesional për:

             • Sektori i kadastrës, të drejtat e pronës dhe gjeo-informacionet

                         Profesionist i punëve gjeodezike kadastrale, me kodin 2148

             • Sektori i bujqësis

                        Punëtor për mbledhje, kultivim dhe përpunim të frutave të malit, me kodin 6115

                        Punëtor për mbledhje, kultivim dhe përpunim të bimëve mjekësore– aromatike, me kodin 6116

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

                       Të kenë kualifikim përkatës të arsimit të lartë;

                       Të jenë të kualifikuar dhe të kenë përvojë profesionale së paku 10 vite në fushën përkatëse;
                       Të kenë së paku 5 vjet përvojë pune në arsim, menaxhim apo të ngjashme;

                       Të kenë përfunduar trajnime për vlerësim, zhvillim të kurrikulit, zhvillim të programeve;

                       Të kenë njohuri të teknologjisë informative.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

                      Ekspertët e përzgjedhur do të nënshkruajnë kontratë konfidenciale me AKK,

                      Shqyrtojnë aplikacionet dhe gjithë dokumentacion e ofruesve të AAP për akreditim të institucioneve,
                      Realizojnë vizita në terren,

                      Bashkëpunojnë me anëtarët e tjerë të panelit, diskutojnë dhe harmonizojnë qëndrimet e tyre,
                     Kontribuojnë në përgatitjen e një raporti që përcakton të gjeturat (gjetjet) dhe rekomandimet në lidhje me akreditimin e institucioneve,
                      I raportojnë Drejtorit të AKK.


Inkurajohen të gjithë të interesuarit të cilët i plotësojnë kushtet, ti paraqesin dokumentet si në vijim:
                     CV në formatin europass;

                     Diplomat dhe certifikatat;

                     Referencat.


Dokumentet që nuk I plotësojnë kushtet dhe kriteret e lartëcekura nuk do të shqyrtohen.

Aplikimi bëhet vetëm në formë elektronike tek donjeta.nimani@rks-gov.net.


Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve,

Rr. Agim Ramadani p.n, Qendra e Studentëve , Prishtinë.

Tel: 038- 212 595

Afati i aplikimit: Nga data 07.03.2019 do 18.03.2019.

Për më shumë klikoni: www.akkks.rks-gov.net