KONKURS

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve njofton se është hapur konkursi për aplikim të ekspertëve me marrëveshje për shërbimet e veçanta, për t’u bashkuar me panelet e ekspertëve që ndërmarrin veprimtari për verifikimin e standardeve të profesionit si dhe nw procesin e validimit tw kualifikimeve dhe akreditimit tw Instituconeve tw Arsimit dhe Aftesimit Profesional për:


• Shtruesit e dyshemeve dhe punëtoret për vendosjen e pllakave me kod 7122.
• Teknikët e inxhinierisë elektrike, me kodin 3113
• Mekaniket e montuesit elektrike, me kodin 7412
• Instaluesit e ngrohjes qendrore, me kodin 7126
• Hidrauliket dhe montuesit e tubave, me kodin 7126
• Vlerësues i pronave te paluajtshme, me kodin 3315
• Ekspert për siguri në punë me kod 2150

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

 Të kenë kualifikim përkatës të arsimit të lartë;
 Të jenë të kualifikuar dhe të kenë përvojë profesionale së paku 10 vite në fushën përkatëse;
 Të kenë së paku 5 vjet përvojë pune në arsim, menaxhim apo të ngjashme;
 Të kenë përfunduar trajnime për vlerësim, zhvillim të kurrikulit, zhvillim të programeve;
 Të kenë njohuri të teknologjisë informative.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 Ekspertët e përzgjedhur do të nënshkruajnë kontratë konfidenciale me AKK,
 Shqyrtojnë aplikacionet dhe gjithë dokumentacion e ofruesve të AAP për akreditim të institucioneve,
 Realizojnë vizita në terren,
 Bashkëpunojnë me anëtarët e tjerë të panelit, diskutojnë dhe harmonizojnë qëndrimet e tyre,
 Kontribuojnë në përgatitjen e një raporti që përcakton të gjeturat (gjetjet) dhe rekomandimet në lidhje me akreditimin e institucioneve,
 I raportojnë Drejtorit të AKK.


Inkurajohen të gjithë të interesuarit të cilët i plotësojnë kushtet, ti paraqesin dokumentet si në vijim:
 CV në formatin europass;
 Diplomat dhe certifikatat;
 Referencat.

Dokumentet që nuk I plotësojnë kushtet dhe kriteret e lartëcekura nuk do të shqyrtohen. Aplikimi bëhet vetëm në formë elektronike tek donjeta.nimani@rks-gov.net.

 

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve,
Rr. Agim Ramadani p.n, Qendra e Studentëve , Prishtinë. Tel: 038- 212 595
Afati i aplikimit: Nga data 23.01.2019 do 01.02.2019.

Për më shumë klikoni:  www.akkks.rks-gov.net