Standardet Profesionale

Këto jane Standardet e Profesionit të verifikuara nga AKK

Dokumente per shkarkim

Lista e Standardeve të aprovuara
Lista e standardeve të pa aprovuara
Lista e standardeve në proces të verifikimit