Standardet Profesionale

Këto jane Standardet e Profesionit të verifikuara nga AKK

Dokumente per shkarkim

lista_e_standardeve_te_aprovuara.xlsx
lista_e_standardeve_te_pa_aprovuara.xlsx