Raporti i Vet-vlerësimit dhe Korniza Kombëtare për Sigurim të Cilësisë

Udhëzues i Raportit të Vet-vlerësimit dhe Kornizës Kombëtare për Sigurim të Cilësisë

Dokumente per shkarkim

Udhezuesi dhe forma e Raportit te Vet-vleresimit
KKSC 6 Principet dhe Plani i permiresimit