Këshilli Drejtues i AKK

Nën Ligjin e Kualifikimit Kombëtar AKK do të ketë Këshillin Drejtues prej 13 antarëve të aprovuar nga Qeveria i Kosovës. Ata do të prezentojnë Ministritë,  Organizatat e Partnerëve Shoqërorë dhe univerzitetet publike dhe private.  Këshillin Drejtues do të mbikëqyrë performancen e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve.Antarëtarët e Këshillin Drejtues janë si në vijim:

Anëtarët e KD të AKK 

1. Universiteti i Shkencave te Aplikuara-Ferizaj - Agron Bajraktari - Nënkryetar

2. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - Kadrije Meniqi

3. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - Hysen Balaj

4. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Fisnik Lakna

5. Ministria e Financave - Lulzim Krasniqi 

6. Ministria e Shëndetësisë - Albert Kurtulaj

7. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Enver Hajrullahu

8. Oda Ekonomike (OE) - Besim Mustafa

9. DonBosko - Bekim Hasani

10. Oda Ekonomike Amerikane - Arian Zeka

11. Agjencia e Përkrahjes së punësimit në Kosovë - Vjollca Xhafa

12. Handikos - Mehreme Llumnica

13. Universiteti i Prishtinës - Hysen Bytyqi

Dokumente per shkarkim

Anëtarët e KD të AKK 2019-2020