• Aplikacioni për Validim të Kualifikimit/Modulit
  • Aplikacioni për Akreditim si Institucionit Ofrues dhe/ose Vlerësues dhe Lëshues të Kualifikimit
  • Aplikacioni për Akreditim të Institucioneve për Zbatimin e Njohjes të Mësimit Paraprak
  • Udhëzues për t’ju ndihmuar në plotësimin e Aplikacionit për Validim të kualifikimeve dhe Aplikacionit për Akreditim të institucioneve që ofrojnë vlerësojnë dhe lëshojnë kualifikime 
  • Udhëzues i Autoriteti Kombëtar të Kualifikimeve (AKK) për ofruesit/institucionet për aplikimin në proceset e Validimit dhe Akreditimit (V&A) si dhe informata rreth procedurave të zhvillimit të Standardit të Profesionit (SP)

Dokumente per shkarkim

Udhëzues për ofruesit 2021
Aplikacionin per Akreditim
Aplikacioni për validim të kualifikimit ose modulit
Aplikacioni për akreditim të institucioneve për zbatimin e Njohjes të Mësimit Paraprak
Forma e Caktimit të Takimit AKK
Udhezuesi dhe forma e Raportit te Vet-vleresimit
KKSC 6 Principet dhe Plani i permiresimit