15.03.2019

Në bazë të nenit 12, paragrafi 4 i Ligjit për Shërbimin civil nr.03/L-149, bazuar në nevojën për funksionim dhe realizim të detyrave dhe obligimeve, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), shpall konkurs “Marrëveshje për shërbime të veçanta” për kandidatët e interesuar dhe të kualifikuar për vendin e punës:

KORNIZA KOMBËTARE E KUALIFIKIMEVE

Struktura themelore e Kornizës përbëhet prej tetë niveleve në të cilat kualifikimet, modulet dhe çdo komponentë tjetër e kualifikimeve mund të vendosen. Secili nivel i KKK është i përcaktuar me nga një..Me shumë...

Udhëzues

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve është e mbështetur në tri pako të burimeve të cilat ofrojnë udhëzime të detajuara për zhvillimin dhe implementimin e kualifikimeve profesionale bazuar ne kriteret ..Me shumë...

Publikime

Këtu mund ti gjeni të gjitha vendimet e Këshillit Drejtues të Kualifikimeve, konkurse për ekspert, formularët për valdim dhe akreditim, planin e punës dhe material të ndryshëm promovues të Autoritetit Kombëtar të KualifikimeveMe shumë...