VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES 2019

Dokumente per shkarkim

150. Vendim për akreditim të institucionit " Britannica- ELT "
207. Vendim për miratimin e ekspertëve të jashtëm
208. Vendimi per validim dhe akreditim të institucionit " QAP Ferizaj "
209. Vendimi për validim dhe akreditim të institucionit " QAP Peje "
210. Vendimi për validim dhe akreditim të institucionit " QAP Prizren "
211. Vendimi për validim dhe akreditim të institucionit " AKSP "
212. Vendimi pë validim dhe akreditim të institucionit " Elektrowati Sh.P.K "
213. Vendim për miratimin e aplikacionit për akreditim të institucionit " IADK "
214. Vendim për miratimin e aplikacionit për akreditim të institucionit " Profesional Beauty Academy "
215. Vendim për riakreditimin e institucionit " Britannica- ELT "
216. Vendim për shqyrtimin e kërkesave të institucioneve " Dr.Xheladin dhe Nënë Tereza "
217. Vendim për miratimin e kërkesave të shtruara nga istitucioni " PROED "
218. Vendim për rishikim të kushteve për institucionin " Afas "
219. Vendim për rishikim të kushteve për institucionin " IKAF"
220. Vendim për rishikim të kushteve për institucionin " Infinit Qatar T.C. "
221. Vendim për rishikim të kushteve për institucionin " QTZH. Telekomi i Kosoves "
222. Vendim për rishikim të kushteve për institucionin " RIT Kosovo AUK "
223. Vendim për tërheqje të akreditimit të institucionit " IAPP Dituria "
224. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " IAPP Dituria "
225. Vendim për miratimin e aplikacionit për akreditim të institucionit " Gjon Nikoll Kazazai "
226. Vendim për miratimin e aplikacionit për akdreditim të institucionit " Camelias "
318. Vendim për standardet e profesionit
319. Vendim i Këshillit Drejtues
320. Vendim për miratimin e aplikacionit për akreditim të institucionit " Kolegji Biznesi "
321. Vendim për miratimin e aplikacionit për akreditim të institucionit " Smart Center "
321. Vendim për standardet e profesionit
322. Vendim për monitorim të institucionit " Illusion Academy "
323. Vendim për standardet e profesionit
324. Vendimi për validim dhe akreditim të institucionit " Cacctus Education "
325. Vendim për shqyrtimin e kërkesës së institucionit " i2 Difence "
326. Vendimi për validim dhe akreditim të institucionit " Pjete Budi "
327. Vendim për validim dhe akdreditim të institucionit " QAP Gjilan "
329. Vendimi per validim dhe akreditim të institucionit " QAP Mitrovicë "
330. Vendimi për validim dhe akreditim të institucionit " QAP Prishtinë "
885. Vendim për rivalidim dhe riakreditim të institucionit " QAKP Gjon Nikollë Kazazai "
887. Vendim për rivalidim dhe riakreditim të institucionit " IADK "
888. Vendim për standardet e profesionit
889/1. Vendim për standardet e profesionit
889. Vendim për mosakreditim të institucionit " QAKP Gjon Nikolle Kazazi "
890. Vendim i KD për agjenden e takimit
891. Vendim për miratim te aplikacionit për akreditim të institucionit " Arnisa "
892. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " English Language School "
893. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " Kolegji Tempulli "
894. Vendim për miratim te aplikacionit për akreditim të institucionit " PBC Academy "
895. Vendim për riakreditim të institucionit " Birtannica ELT "
896. Vendim për shqyrtim të kërkesës së institucionit " Kolegji Tempulli "
897. Vendim për akreditim të institucionit " Cambridge School "
898. Vendim për akreditim të institucionit " Eco Education Center Oxford "
899. Vendim për mosakreditim të institucionit " Bau Academy "
900. Vendim për akreditim të institucionit " Bau Academy "
902. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " Bau Academy "
904. Vendim për akreditim të institucionit " QAP Gjakovë "
905. Vendim për tërheqje të akreditimit të institucionit " IAPP Dituria "
903. Vendim për akreditim të institucionit " Professional Beauty Academi "
1069. Vendim për akreditim të institucionit " Bau Academy "
1070. Vendim për mosakreditim të institucionit " QAP Ferizaj "
1071. Vendim për riakreditim dhe rivalidim të institucionit " QAP Ferizaj "
1074. Vendim për akreditim të institucionit " PBC Academy "
1075. Vendim për vazhdim te validimit të institucionit " Kolegji Tempulli "
1076. Vendim për mosakreditim të institucionit " SHMLT Shtjefen Gjecovi "
1077. Vendim për mosakreditim të institucionit " SHMLT 11 Marsi "
1078. Vendim për akreditim të institucionit " QSU "
1079. Vendim për mosakreditim të institucionit " QK Skenderaj "
1080. Vendim për mosakreditim të institucionit " QK Malishevë "
1081. Vendim për akreditim të institucionit " QAP Prizren "
1082. Vendim për mosakreditim të institucionit " QAP Prizren "
1084. Vendim për shqyrtimin e kërkesës së institucionit " UNI BB "
1085. Vendim për shqyrtimin e ankesës së institucionit " IAPP Dituria "
1086. Vendim për shqyrtimin e ankesës së institucionit " Gjon Nikoll Kazazi "
1087. Vendim për akreditimin e institucionit " Smart Center "
1088. Vendim për riakreditimin e institucionit " Aleanca Franzeze "
1094. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " TC Meistes "
1095. Vendim për miratimin e aplikacionit për akreditim të institucionit " Shkolla Digjitale "
1097. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " Prime Education "
1098. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " ATC "
1099. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " Academy& Studio Jehona "
1101. Vendim per akreditim të institucionit " QAP Pejë "
1102. Vendim për mosakreditim të institucionit " QAP Pejë "
1103. Vendim për akreditim të institucionit " QAP Prishtinë "
1104. Vendim për mosakreditim të institucionit " QAP Prishtinë "
1179. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " Tc Meister "
1259. Shkrese Njoftuese rreth standardeve të profesionit " Mekanikët dhe montuesit elektrikë "
1260. Vendim për aprovimin e standardeve të profesionit
1262. Vendim për miratimin e aplikacionit për akreditim të institucionit " American Beauty School "
1263. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " IBB "
1264. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " Kryolan "
1265. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " Pink Studio "
1266. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " QAP Sauda "
1127. Vendim për akreditim të institucionit " Bau Academy "
1258. Vendim për standardet e profesionit
1267. Vendim për miratimin e aplikacionit për akreditim të institucionit " QT KEK "
1268. Vendim për miratimin e aplikacionit për akreditim të institucionit " SCAAK "
1269. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " Oxford Studion "
1270. Vendim rreth eksperteve të jashtëm
1271. Vendim për shqyrtimin e kërkesës së institucionit " Kolegji Universum "
1272. Vendim për shqyrtimin e ankesës së institucionit " Qendra e Kompetences Skenderaj "
1274. Vendim për shqyrtimin e kërkesës së institucionit " I2 Difence "
1275. Vendim për akreditim të institucionit " Kolegji Biznesi "
1276. Vendim për akreditim të institucionit " Shkolla Digjitale "
1277. Vendim për miratimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve
1278. Vendim për akreditim të institucionit " Arnisa "
1280. Vendim për miratim të aplikacionit për akreditim të institucionit " QAP Aferdita "