Raporti vjetor i AKK-së

Puna njëvjeçare e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve si organ publik i pavarur, në pajtim me Ligjin për Kualifikime Kombëtare në Kosovë, mund të përkufizohet me angazhimin e një stafi modest, të përgatitur profesionalisht dhe të përkushtuar të AKK- së dhe aktivitetin e Këshillit 

Drejtues që përfaqësojnë ministritë, organizatat e partnerëve shoqëror dhe universitetet, që kanë zhvilluar një vistër aktivitetesh që kanë avancuar punën e AAK-së. Kështu, u dëshmua se faktor thelbësor i sistemit kombëtar të kualifikimeve në Kosovë ishte Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. AKK këtë vit ishte përqendruar në realizimin e objektivave nga përgjegjësia e tij rreth mbikëqyrjes së kualifikimeve kombëtare, kurse në veçanti do të ketë përgjegjësi për kualifikimet profesionale.

Dokumente per shkarkim

Raporti Vjetor 2018
Raporti Vjetor i AKK 2017
Raport Vjetor i AKK 2016
Raport Vjetor AKK 2015
Raporti Vjetor AKK 2014
Raporti Vjetor i AKK 2013
Raporti Vjetor AKK 2012
Raporti Vjetor i AKK 2011