Partnerët

Aleanca Kosovare e Bizneseve

 Aleanca Kosovare e Bizneseve: është aleanca më e madhe e shoqatave afariste dhe bizneseve individuale në Kosovë E themeluar në vitin 2002, AKB ka bashkangjitur 28 shoqata afariste me mbi 9500 anëtarë.

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu:

http://www.akb-ks.org/index.html

 

Universiteti i Prishtinës

Universiteti i Prishtinës është themeluar me Ligjin mbi Themelimin e Universitetit të Prishtinës, të cilin e miratoi Kuvendi i Krahinës Socialiste të Kosovës, më 18 nëntor 1969. Themelimi i Universitetit të Prishtinës ishte ngjarje historike për popullin e Kosovës, si edhe për mbarë kombin shqiptar. Kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më 13 shkurt 1970, kurse dy ditë më vonë, më 15 shkurt 1970, u mbajt edhe mbledhja solemne e Kuvendit dhe pikërisht kjo datë u shpall Dita e Universitetit të Prishtinës.
Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu: 

www.uni-pr.edu

 

Oda Ekonomike e Kosovës 

Oda Ekonomike e Kosovës është asociacioni me i fuqishëm i biznesit në Kosovë. Themeluar në vitin 1962 prej Parlamentit të Kosovës, OEK është përfaqësuesi i vetëm ligjor i interesave të komunitetit të biznesit. Oda Ekonomike e Kosovës është një organizate jo-profitabile, e pavarur dhe profesionale e cila lobon dhe punon me qëllimin kryesor të zhvillimit të ekonomisë se tregut, ndermarresise dhe rritjes se aftësive konkurruese të anëtareve të saj. OEK është e angazhuar te mbroj dhe përfaqësoj në mënyrën me te mire te mundshme interesat e anëtareve te saj, të këshillojë bizneset fillestare , te ju jap asistence profesionale anetareve te saj dhe ne veçanti te promovoje investimet dhe zhvillimin ekonomik te Kosovës.

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :

http://www.oek-kcc.org

 

Këshilli Britanik Kosovë

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :

www.britishcouncil.org/kosovo.htm

 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Që nga formimi i Qeverisë së Kosovës, në mars të vitit 2002, e deri më sot, Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale, është angazhuar maksimalisht, për zbutjen e problemeve sociale, ofrimin e shërbimeve të nevojshme për të punësuarit në Kosovë, si dhe për krijimin e kushteve për punëkërkuesit, që të aftësohen në ato profile që i kërkon ekonomia e tregut.

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :

http://www.ks-gov.net/mpms/Home.aspx

 

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë 

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :
http://www.masht-gov.net/advCms/#id=1

 

Agjencia e Akreditimit e Kosovës

Agjencia e Akreditimit e Kosovës është themeluar nga MASHT-i ne pajtim me Ligjin mbi Arsimin e Lartë (2003/14)  ne Kosove, si Agjenci qe ushtron veprimtari te pavarur profesionale jofitimprurëse e cila ne Institucionet e Arsimit te Larte (IAL) në Kosove garanton cilësinë e punës arsimore dhe kërkimore shkencore.
AAK është Agjenci publike  për vlerësimin e cilësisë në  institucionet  e arsimit të lartë publik dhe privat, e cila  nëpërmjet të procesit të akreditimit përkrahë zhvillimin e cilësisë në këto institucione.

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :
www.akreditimi-ks.org

 

Ministria e Ekonomisë dhe Financave

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu:

http://www.mef-rks.org

 

Dvv International
Dega në Kosovë

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu:

https://www.dvv-international.de/en/worldwide/europe/south-east-europe/kosovo/

 

EU KOSVET V

 

Zhvilllimi i Sigurimit të Cilësisë, Akreditimit dhe Zhvillimit i  AKK & KKK në  Kosovë- “EU Kosvet V” 2009/216-809

QËLLIMI I PROJEKTIT

Projekti në mënyrë specifike do të mbështesë zhvillimin e sistemit të sigurimit të cilësisë, kualifikimeve dhe akreditimit   në Kosovë, sidomos në Arsim dhe Aftësim Profesional (‘AAP’). Do të mbështesë zhvillimin dhe ngritjen e kapacitetev të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve në Kosovë dhe implementimin e Kornizës Kombëtare të Kulifikimeve në përputhje dhe në linjë me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (‘KEK’).

 

SYNIMI I PËRGJITHSHËM

Të mbështetesë Qeverinë e Kosovës me qëllim të përmirësimit të cilësisë dhe efikasitetit të arsimit  për mësim gjatë gjithë jetës dhe të perspektivës së punësimit.

 

DETYRA 1: Kualifikimeve

Azhurimi i politikës dhe kritereve për nivelizim dhe aranzhim të kualifikimeve sipas Kornizës së re  të Kombëtare.

DETYRA 2:

Mbështesë Përfituesit në shqyrtimin, zhvillimin dhe vlerësimin e kualifikimeve të AAP-së.

DETYRA 3:

Analiza pune për zhvillim të standardeve të punës dhe elaborim të kualifikimeve.

DETYRA 4:

Elaborimi dhe testimi i kornizës së sigurimit të cilësisë për AAP.

DETYRA 5:

Ngritje të  Vetëdijes, Komunikim dhe Shpërndarje të rezultateve të projektit.

TË TJERA:

Ngritja institucionale dhe e kapaciteteve për Institucionet Përfituese dhe Palët e rëndësishme.

 

 

REZULTATI 1:

Krijimi i materialit themelor dhe mjeteve operative që kanë të bëjnë me kornizën ligjore të kualifikimeve dhe sigurimin e cilësisë të AAP-së, Ligjin për Kualifikime Kombëtare  dhe krijimin e efikasitetit në sigurimin e cilësisë në Kosovë dhe implementimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve

REZULTATI 2:

Të zhvillojë dhe implementojë kornizën ligjore dhe infrastrukturën për akreditimin e ofruesve të AAP-së, me standarde të përcaktuara kombëtare dhe me sistem të monitorimit dhe shqyrtimit të  Kualifikimeve të AAP-së në linjë me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (‘KEK’)

REZULTATI 3:

Të krijojë dhe avancojë kualifikimet e VET-së, materialet e programit mësimor, manualet dhe udhëzimet mbi sigurimin e cilësisë.

REZULTATI 4:

Të përforcojë dhe zhvillojë kapacitetin teknik dhe administrativ të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve,  të insitiucioneve dhe partnerëve të tjerë relevant përfitues që janë pjesë e akreditimit dhe cilësisë.

REZULTATI 5:

Të ngrisë vetëdijen në mesin e publikut të gjerë sa i përket rolit dhe funksioneve të sistemit të sigurimit të cilësisë,  AKK dhe KKK dhe përfshirjen në implementimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK)

Grupet e Synuara
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në terma të përgjithshëm është referuar si "përfitues kryesor".

 

Për shkak të përfshirjes së përgjithshme të KKK, të gjithë sektorët e Ministrisë potencialisht kanë një interes në projekt, përfshirë Arsimin e Përgjithshëm dhe Arsimin e Lartë. Megjithatë, synimi specifik i sektorit të AAP-së në të gjitha Detyrat e projektit do të thotë se Sektori i AAP-së MASHT-it duhet të ketë rolin qendror në të gjitha aktivitetet e projektit.

Duhet theksur se Sektori për Nevoja të Veçanta të Arsimit  duhet të vlerësohet si përfitues specifik i njërës nga aktivitetet në Detyrën 2.3.

 

Institucionet e tjera që kanë rolin kryesor në të gjitha Detyrat e projektit janë:
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK).
Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional (KAAP).

 

Termat e përgjithshme përfshijnë përfituesit tjerë të projektit, si:

 • Ministria e Punës dhe  Mirëqenies Sociale (MPMS);
 • Institucionet e nivelit qendror me përgjegjësi  dhe AAP përfshirë inspekoratet, dhe ata që janë përgjegjës për zhvilllimin e certifikimit apo kualifikimeve  mbi sigurim të cilësisë përfshirë organizatat e punëdhënësve dhe asociacionet profesionale;
 • Partnerët Shoqërorë-  Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) dhe Bashkimi i  i Sindikatave të Pavarura tëKosovës (BSPK);
 • Mësuesit dhe studentët;
 • Komunitetet lokale, përfshirë përfaqësuesit e minoriteteve dhe personat me aftësi të kufizuar, që janë përfitues të fundit të asistencës.
 • Monitorimi i çështjeve/rezultateve kyqe

 

Tabela më poshtë paraqet çështjet kyqe.
Strategjia e shpërndarjes e zhvilluar dhe ngjarja e lançimit e mbajtur në dhjetor 2009
Plani I trajnimit në dispozicion për implementim
Dokumentacioni i politikës dhe Plani Operativ i KKK-së  
Udhëzimet dhe Doracak Kombëtar
Diskutimi publik mbi politikën dhe procedurat e KKK-së
Udhëtim Studimor mbi AKK-në
Korniza e Sigurimit të cilësisë për AAP-në e zhvilluar
Metodologjia dhe Udhëzimet për Analizë Profesionale
Kualifikimet prioritare të definuara
Web faqja e lançuar e KKK-së
Vizitë mbikqyrëse për Udhëheqësinë e KKK-së
Uidhëtim Studimor sa i përket Akreditimit
Standardet  Profesionale të zhvilluara për kualifikimet bazë
Kualifikimet prioritare të adaptuara për nevojat e studentëve me paaftësi në të mësuar
Procedurat e elaboruara të politikës për akreditim/transfer të kredive
Konferencë finale e shpërndarjes

 

Principet kryesore për suksesin e projektit:

 • Përgjegjësitë  e ndara në mes të MASHT, AKK-së  dhe palëve të tjera të rëndësishme
 • Qasje e udhehequr nga kërkesa, përgjegjëse për nevojat e biznesit, tregut të punës dhe të gjitha pjesët tjera të shoqërisë;
 • Ngritja e kuadrove
 • Përfshirja
 • Transparenca dhe fleksibiliteti, me qëllim të promovimit të lëvizjes, adaptimit dhe ndërmarrësisë  në gjithë tregun e punës;
 • Tërësia
 • Platformë për inovacion afat gjatë
 • Cilësia për të ngritur standardet dhe përmbushur sfidat e konkurrencës ndërkombëtare
 • Njohja ndërkombëtare duke u bazuar në praktikat më të mira Evropiane dhe sigurimin e përputhshmërisë me BE-në
 • Ngritja e vëmendjes në të gjitha komponentet e çështjeve të ndërlidhura, veçanëisht përkitazi me përfshirjen shoqërore, gjininë dhe interesat e grupeve të cenueshme të shoqërisë.

Strategjia

 • Ndërtimi i besimit
 • Promovimi i së drejtës maksimale të përfitimit mbi projektin
 • Inkurajimi i dialogut të shëndetshëm në mes të palëve të rëndësishme
 • Puna me ekipet e përziera të BE-së dhe ekspertët rajonal/nacional
 • Sigurimi i vazhdimësisë dhe qëndrueshmërisë afat gjate
 • Projekt menaxhment efikas
 • Sigurimi i cilësisë në dhënien e projektit
 • Dedikimi  në rendin e ditës së të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe progresi në drejtim të integrimit të mëtejmë në BE

 

 

Faza e fillimit

 • Nominimi i koordinatorit të MASHT-it
 • Azhurim mbi statusin dhe planin e ndërtimit institucional  të AKK-së dhe KAAP
 • Themelimi i grupeve punuese për AKK dhe KAAP:Shqyrtim i nën komiteteve dhe lejimi i ndryshimeve nëse është e nevojshme
 • Shqyrtimi i Grupit Strategjik të Sigurimit e Cilësisë mbi baza të punës të kryera në KOSVET II dhe themelimi  i Grupit Strategjik SC
 • Definimi i termave të përgjithshëm për të gjitha grupet punuese të përfshira
 • Miratimi mbi të kuptuarit e përbashkët të definimit të kualifikimeve ‘themelore” për Detyrën 2.2
 • Plani për ngritjen e kuadrove dhe dhe nevojat e trajnimit të definuara për aktivitetet lidhur me  ngritjen institucional edhe të kuadrove
 • Krijimi i zyres
 • Ekipi

 

EU KOSVET V

Data e fillimit: 01 shtator 2009

Data e përfundimit: 21 dhjetor 2011