Partnerët

Aleanca Kosovare e Bizneseve

 Aleanca Kosovare e Bizneseve: është aleanca më e madhe e shoqatave afariste dhe bizneseve individuale në Kosovë E themeluar në vitin 2002, AKB ka bashkangjitur 28 shoqata afariste me mbi 9500 anëtarë.

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu:

http://www.akb-ks.org/index.html

 

Universiteti i Prishtinës

Universiteti i Prishtinës është themeluar me Ligjin mbi Themelimin e Universitetit të Prishtinës, të cilin e miratoi Kuvendi i Krahinës Socialiste të Kosovës, më 18 nëntor 1969. Themelimi i Universitetit të Prishtinës ishte ngjarje historike për popullin e Kosovës, si edhe për mbarë kombin shqiptar. Kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më 13 shkurt 1970, kurse dy ditë më vonë, më 15 shkurt 1970, u mbajt edhe mbledhja solemne e Kuvendit dhe pikërisht kjo datë u shpall Dita e Universitetit të Prishtinës.
Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu: 

www.uni-pr.edu

 

Oda Ekonomike e Kosovës 

Oda Ekonomike e Kosovës është asociacioni me i fuqishëm i biznesit në Kosovë. Themeluar në vitin 1962 prej Parlamentit të Kosovës, OEK është përfaqësuesi i vetëm ligjor i interesave të komunitetit të biznesit. Oda Ekonomike e Kosovës është një organizate jo-profitabile, e pavarur dhe profesionale e cila lobon dhe punon me qëllimin kryesor të zhvillimit të ekonomisë se tregut, ndermarresise dhe rritjes se aftësive konkurruese të anëtareve të saj. OEK është e angazhuar te mbroj dhe përfaqësoj në mënyrën me te mire te mundshme interesat e anëtareve te saj, të këshillojë bizneset fillestare , te ju jap asistence profesionale anetareve te saj dhe ne veçanti te promovoje investimet dhe zhvillimin ekonomik te Kosovës.

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :

http://www.oek-kcc.org

 

Këshilli Britanik Kosovë

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :

www.britishcouncil.org/kosovo.htm

 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Që nga formimi i Qeverisë së Kosovës, në mars të vitit 2002, e deri më sot, Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale, është angazhuar maksimalisht, për zbutjen e problemeve sociale, ofrimin e shërbimeve të nevojshme për të punësuarit në Kosovë, si dhe për krijimin e kushteve për punëkërkuesit, që të aftësohen në ato profile që i kërkon ekonomia e tregut.

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :

http://www.ks-gov.net/mpms/Home.aspx

 

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë 

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :
http://www.masht-gov.net/advCms/#id=1

 

Agjencia e Akreditimit e Kosovës

Agjencia e Akreditimit e Kosovës është themeluar nga MASHT-i ne pajtim me Ligjin mbi Arsimin e Lartë (2003/14)  ne Kosove, si Agjenci qe ushtron veprimtari te pavarur profesionale jofitimprurëse e cila ne Institucionet e Arsimit te Larte (IAL) në Kosove garanton cilësinë e punës arsimore dhe kërkimore shkencore.
AAK është Agjenci publike  për vlerësimin e cilësisë në  institucionet  e arsimit të lartë publik dhe privat, e cila  nëpërmjet të procesit të akreditimit përkrahë zhvillimin e cilësisë në këto institucione.

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu :
www.akreditimi-ks.org

 

Ministria e Ekonomisë dhe Financave

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu:

http://www.mef-rks.org

 

Dvv International
Dega në Kosovë

Për më shumë informacione, ju lutem klikoni këtu:

https://www.dvv-international.de/en/worldwide/europe/south-east-europe/kosovo/